سواد آینده؛ مهارت لازم برای زندگی در قرن 15 خورشیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران ، تهران، ایران

2 استادیار آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

مفهوم سواد، برای همه‌ انسان‌ها، مفهوم و موضوعی بدیهی و آشناست. در گذشته، خواندن و نوشتن، سواد محسوب می‌شد و امروز، ابعاد جدیدی از سواد، ذیل عنوان سواد کارکردی، آشکار و عمومی شده است. این پژوهش، یک پژوهش کیفی و تحلیلی بوده که با استفاده از روش پژوهش کتابخانه‌ای انجام شده است. موضوعاتی و مهارت‌هایی همچون سواد رسانه، سواد داده، سواد دیجیتال، سواد سیاسی، سواد مالی، سواد فناوری و ...، به‌وفور در افواه و رسانه‌ها طرح و بحث شده است. مطالعه‌ آینده در 50 سال اخیر، به موضوعی جدی در دانش بشری تبدیل شده است و همین جدیت، الزام بهره‌گیری عمومی از آینده را رقم زده است. برهمین‌مبنا، در سال‌های اخیر، یک عنوان مهارتی نوین دیگر به سواد کارکردی افزوده شده است که تحت عنوان «سواد آینده» شناخته می‌شود. این پژوهش، فتح‌باب پرداختن به سواد آینده در زبان فارسی است و با طرح معیار زمان در تقسیم‌بندی سواد، سواد آینده را به نسبت سواد گذشته و سواد اکنون و به‌عنوان مهارتی ضروری برای انسان ایرانی در قرن 15 خورشیدی طرح و بررسی کرده است.

کلیدواژه‌ها


Smiley face

نهج‌البلاغه (1392)، قم: دفتر نشر معارف.