اهداف و چشم انداز

 

1. اشاعه و گسترش فرهنگ و روحیه تحقیق در حوزه آینده پژوهی انقلاب اسلامی

2. ایجاد یک پایگاه فکری جهت تبادل یافته‌های محققین به خصوص در حوزه‌های آینده پژوهی و مطالعات انقلاب اسلامی

3. ارائه نتایج پژوهش‌ها و تجربیات استادان، پژوهشگران و دانشجویان در زمینه آینده پژوهی انقلاب اسلامی

4. شناخت و معرفی اندیشه ها، نوآوری، اختراعات و خلاقیت‌های علمی و پژوهشی در حوزه آینده پژوهی در سطح سازمان/ ملی و بین‌المللی

5. تقویت انگیزه پژوهشگران فعال در حوزه مستقل آینده پژوهی انقلاب اسلامی برای حضور مؤثر در عرصه‌ها و مجامع علمی ملی و بین‌المللی

6. شناسایی و شبکه سازی فعالان و صاحب نظران علمی حوزه آینده پژوهی به منظور بهره گیری از این شبکه در تشخیص و حل مسائل در این حوزه

7. انتشار نتایج پژوهش های علمی اساتید و پژوهشگران به منظور تکمیل و توسعه چرخه آینده پژوهی

8. انتشار مقالات مستخرج از پایان نامه های کاربردی دانشجویان رشته آینده پژوهی و سایر رشته های مرتبط