داوران

فهرست اعضای کمیته داوران 1402

ردیف

نام

نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌لمللی

1

ابراهیم

حاجیانی

دانشیار دانشگاه شاهد

 

2

عیسی

نیازی

استادیار، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان،ایران.

publons

3

مریم

ناخدا

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

publons

4

الهام

شیردل

استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

5

محمد

یوسفی

استادیارگروه آینده پژوهی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 

6

محمد رحیم عیوضی استاد، دانشگاه شاهد تهران، ایران

 

7

میثم

بابایی فارسانی

دکتری تخصصی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

Publons

8

حسین

ظفری

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)،  تهران، ایران.

 

9

سجاد

شکوهیار

استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

publons

10

عبدالحسین

فرج پهلو

استاد، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

publons

11

وجه اله

قربانی زاده

دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

publons

12

محمد

رادمرد

استادیار، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

 

13

محمدمهدی

مهتدی

استادیار، گروه مدیریت تحول و تعالی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

 

14

سید علی

موسوی

استادیار، گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

 

15

محسن

میری

استادیار، گروه مدیریت تحول و تعالی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

 

16

علیرضا

نصر اصفهانی

 دانش آموخته دکتری آینده پژوهی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. تهران، ایران.

 

17

محمد

قاسمی

دانشیار، گروه مدیریت دولتی،دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

publons

18

فواد

مکوندی

گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

publons

19

یاسر

قاسمی نژاد

استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

publons

 

فهرست اعضای کمیته داوران 1401

ردیف

نام

نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌لمللی

1

محمد

یوسفی

عضو گروه آینده پژوهی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 

2

پیمان

اخوان

استاد تمام، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

publons

3

میثم

بابایی فارسانی

دکتری تخصصی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

Publons

4

حسین

مینایی

استادیارگروه آینده پژوهی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 

5

سجاد

شکوهیار

استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

publons

6

عبدالحسین

فرج پهلو

استاد، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

publons

7

وجه اله

قربانی زاده

دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

publons

8

محمد رحیم عیوضی استاد، دانشگاه شاهد تهران، ایران  

9

محمدمهدی

مهتدی

استادیار، گروه مدیریت تحول و تعالی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

 

10

سید علی

موسوی

استادیار، گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

 

11

محسن

میری

استادیار، گروه مدیریت تحول و تعالی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

 

12

علیرضا

نصر اصفهانی

 دانش آموخته دکتری آینده پژوهی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. تهران، ایران.

 

13

محمد

قاسمی

دانشیار، گروه مدیریت دولتی،دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

publons

14

فواد

مکوندی

گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

publons

15

یاسر

قاسمی نژاد

استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

publons

16

عیسی

نیازی

استادیار، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان،ایران.

publons

17

ابراهیم

حاجیانی

دانشیار دانشگاه شاهد

 

18

الهام

شیردل

استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان