تصویرپردازی قابلیت ها و کارکردهای آینده رباتیک در افق 1414

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه آینده پژوهی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشیار و مدیر گروه پژوهش‌های فرهنگی اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

فناوری رباتیک در حال حاضر یکی از فناوری‌های حیاتی در زمینه‌های مختلف جامعه مورد توجه قرار گرفته است و در آینده نیز نقش بسزایی خواهد داشت. این مقاله به بررسی قابلیت‌ها و کاربردهای آینده رباتیک در افق سال 1414 می‌پردازد. در این مطالعه، اهمیت استفاده گسترده از ربات‌ها و تأثیر آن بر زندگی روزمره و جوامع در آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مقاله با تمرکز بر نوع و قابلیت‌ها و همچنین کاربردهای فعلی و آینده ربات‌ها، یک دیدگاه جامع را به خواننده ارائه می‌دهد. با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی، ربات‌ها قادر به انجام وظایف پیچیده و متنوع در محیط‌های مختلف خواهند بود. مسئله اصلی این تحقیق، شناسایی قابلیت‌ها و کاربردهای آینده ربات‌ها است. برای این منظور، با استفاده از روش برگزاری جلسات طوفان فکری و مصاحبه با افراد متخصص، 84 مضمون مرتبط با قابلیت‌ها و کاربردهای آینده ربات‌ها استخراج شدند و سپس با استفاده از روش دلفی دو مرحله‌ای، 50 مضمون به عنوان نتایج نهایی گزارش شدند. نتایج نشان می‌دهند که در آینده، سه کاربرد اصلی ربات‌ها شامل پردازش پیشرفته داده‌های محیطی، افزایش استانداردهای زندگی بشر، کاوش و استخراج منابع فضایی ؛ و سه قابلیت برتر ربات‌ها عبارتند از هوش مصنوعی، تعامل با انسان و پایداری در شرایط سخت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


Smiley face

 1. Bhore, P. R. (2016). A survey on nanorobotics technology. International Journal of Computer Science & Engineering Technology, 7(09).
 2. Billing, D. C., Fordy, G. R., Friedl, K. E., & Hasselstrøm, H. (2021). The implications of emerging technology on military human performance research priorities. Journal of Science and Medicine in Sport, 24(10). https://doi.org/10.1016/j.jsams.2020.10.007
 3. Biswal, P., & Mohanty, P. K. (2021). Development of quadruped walking robots: A review. Ain Shams Engineering Journal, 12(2), 2017–2031. https://doi.org/10.1016/j.asej.2020.11.005
 4. Blöcher, K., & Alt, R. (2021). AI and robotics in the European restaurant sector: Assessing potentials for process innovation in a high-contact service industry. Electronic Markets, 31(3). https://doi.org/10.1007/s12525-020-00443-2
 5. Cai, Y., He, M., Yue, X., Zheng, Y., Chen, J., Wu, S., Heng, Z., & Zhou, X. (2023). State of the art and future trends in obstacle-surmounting unmanned ground vehicle configuration and dynamics. Robotica, 1–23. https://doi.org/10.1017/S0263574723000577
 6. Chen, Z., Chen, K. C., Dong, C., & Nie, Z. (2021). 6G Mobile Communications for Multi-Robot Smart Factory. Journal of ICT Standardization, 9(3). https://doi.org/10.13052/jicts2245-800X.934
 7. Dromnelle, R., Renaudo, E., Chetouani, M., Maragos, P., Chatila, R., Girard, B., & Khamassi, M. (2022). Reducing Computational Cost During Robot Navigation and Human–Robot Interaction with a Human-Inspired Reinforcement Learning Architecture. International Journal of Social Robotics. https://doi.org/10.1007/s12369-022-00942-6
 8. Gonzalez, G. T., Kaur, U., Rahman, M., Venkatesh, V., Sanchez, N., Hager, G., Xue, Y., Voyles, R., & Wachs, J. (2021). From the Dexterous Surgical Skill to the Battlefield - A Robotics Exploratory Study. Military Medicine, 186. https://doi.org/10.1093/milmed/usaa253
 9. Habuza, T., Navaz, A. N., Hashim, F., Alnajjar, F., Zaki, N., Serhani, M. A., & Statsenko, Y. (2021b). AI applications in robotics, precision medicine, and medical image analysis: an overview and future trends. Informatics in Medicine Unlocked.
 10. Hamed, O., Hamlich, M., & Ennaji, M. (2022). Hunting strategy for multi-robot based on wolf swarm algorithm and artificial potential field. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 25(1). https://doi.org/10.11591/ijeecs.v25.i1.pp159-171
 11. Kamel, M. A., Yu, X., & Zhang, Y. (2020). Formation control and coordination of multiple unmanned ground vehicles in normal and faulty situations: A review. Annual Reviews in Control, 49, 128–144. https://doi.org/10.1016/j.arcontrol.2020.02.001
 12. Li, W. S., Yan, Q., Chen, W. T., Li, G. Y., & Cong, L. (2021). Global Research Trends in Robotic Applications in Spinal Medicine: A Systematic Bibliometric Analysis. World Neurosurgery, 155. https://doi.org/10.1016/j.wneu.2021.08.139
 13. Meshram, A. T., Vanalkar, A. V., Kalambe, K. B., & Badar, A. M. (2022). Pesticide spraying robot for precision agriculture: A categorical literature review and future trends. Journal of Field Robotics, 39(2). https://doi.org/10.1002/rob.22043
 14. Möller, R., Furnari, A., Battiato, S., Härmä, A., & Farinella, G. M. (2021). A survey on human-aware robot navigation. Robotics and Autonomous Systems, 145, 103837. https://doi.org/10.1016/j.robot.2021.103837
 15. Mouha, R. A. (2021). Deep Learning for Robotics. Journal of Data Analysis and Information Processing, 09(02). https://doi.org/10.4236/jdaip.2021.92005
 16. Newman, R. A. (2021). Robotics, AI and Humanity. Political Economy of Communication, 9(1). https://doi.org/10.1007/978-3-030-54173-6
 17. Park, M., Britton, D., Daley, W., McMurray, G., Navaei, M., Samoylov, A., Usher, C., & Xu, J. (2022). Artificial intelligence, sensors, robots, and transportation systems drive an innovative future for poultry broiler and breeder management. Animal Frontiers, 12(2). https://doi.org/10.1093/af/vfac001
 18. Ren, K., & Yu, J. (2021). Research status of bionic amphibious robots: A review. Ocean Engineering, 227, 108862. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2021.108862
 19. Suyatmo, S., Cahyadi, C. I., Syafriwel, S., Khair, R., & Idris, I. (2020). Rancang Bangun Prototype Robot Pengantar Barang Cargo Berbasis Arduino Mega Dengan IOT. Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON), 1(3). https://doi.org/10.30865/json.v1i3.2186
 20. Terracciano, D. S., Bazzarello, L., Caiti, A., Costanzi, R., & Manzari, V. (2020). Marine Robots for Underwater Surveillance. Current Robotics Reports, 1(4). https://doi.org/10.1007/s43154-020-00028-z
 21. Theodore, N., Arnold, P. M., & Mehta, A. I. (2018). Introduction: The rise of the robots in spinal surgery. Neurosurgical Focus, 45. https://doi.org/10.3171/2018.7.FOCUSVID.INTRO
 22. Vatan, A., & Dogan, S. (2021). What do hotel employees think about service robots? A qualitative study in Turkey. Tourism Management Perspectives, 37. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100775
 23. Von Braun, J., Archer, M. S., Reichberg, G. M., & Sorondo, M. S. (2021). Robotics, AI, and humanity: Science, ethics, and policy. در Robotics, AI, and Humanity: Science, Ethics, and Policy. https://doi.org/10.1007/9783030541736
 24. Wang, Q., Lu, X., Yuan, N., Jiang, P., Yao, J., Liu, Y., & Ding, J. (2023). Centimeter-Scale Underwater Robot With High-Speed Inspired by Jellyfish. IEEE Robotics and Automation Letters, 8(5), 2976–2982. https://doi.org/10.1109/LRA.2023.3261760
 25. Xu, K., & Perez-Arancibia, N. O. (2020). Electronics-Free Logic Circuits for Localized Feedback Control of Multi-Actuator Soft Robots. IEEE Robotics and Automation Letters, 5(3). https://doi.org/10.1109/LRA.2020.2982866
 26. Yigitcanlar, T., & Cugurullo, F. (2020). The sustainability of artificial intelligence: an urbanistic viewpoint from the lens of smart and sustainable cities. Sustainability (Switzerland), 12(20). https://doi.org/10.3390/su1220854