آینده پژوهی تهدیدات جهانی مؤثر بر انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گرایش سیستم‌ها، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 استادیار گروه آینده‌پژوهی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

تهدیدات امنیتی، مسئله­ای مهم و اساسی درحال‌حاضر انقلاب اسلامی می­باشد. تهدیداتی که نه در حوزه جنگی، بلکه در دیگر حوزه­های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست­محیطی و فناوری نیز وجود دارد. آینده‌پژوهی تهدیدات بین­المللی و تطبیق آنها با امنیت کشور جمهوری اسلامی ایران می­تواند در مقابله هرچه‌بهتر با تهدیدات امنیتی در سالیان آتی مؤثر باشد. مطالعه حاضر، به پرسش های: سیاست­ها و راهبردهای مقابله با آن تهدیدات در آینده چه می­باشند؟ و "پیشینه کلان روندهای امنیتی جهان چیست؟"می­پردازد. پژوهش حاضر که مشتمل بر کلان‌روندهای امنیتی میان‌مدت و بلندمدت است، ازمنظر روش کاربردی و توصیفی ـ تحلیلی بوده و براساس روش روندپژوهی و مطالعه تطبیقی انجام گرفته و درنهایت برای ارائه سیاست‌ها و راهبردهای عملیاتی متناسب برای مهار روندها با رویکرد هنجاری و روش پس‌نگرتوسط پانل خبرگان تدوین شده است. با تدوین کلان‌روند­ها در بخش ادبیات پژوهش و با روش پس­نگری، مجموعه چشم‌انداز مطلوب ج.ا.ا. در حوزه روندهای امنیتی جهان در افق 2025 تدوین و ارائه شده است. سپس، باتوجه‌به گزاره چشم‌انداز، اهداف کلان چهارگانه‌ تدوین شده است. این اهداف، جامعیت نگاه به امنیت و زیرحوزه‌های بخشی یا تخصصی آن را نشان می‌دهد. با بررسی کلان‌روند­های تهدیدات امنیتی جهان و بررسی تطبیقی با نظام جمهوری اسلامی ایران، درنهایت 9 محور، 17 سیاست و 35 راهبرد برای مقابله با تهدیدات امنیتی جهان در آینده مطرح شد.[1]. Backcasting

[1]. Backcasting

کلیدواژه‌ها


  1. ثقفی، ف. و دیگران (1393)، طراحی و پیاده­سازی مدل مرجع پس­نگری برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت خدمات دولت الکترونیکی در ایران، مطالعات راهبردی جهانی‌شدن، (14): 205 ـ 240.
  2. حاجیانی، ابراهیم و قصاع، محمود (1392)، آینده و سناریونگاری؛ طبقه‌بندی روش‌ها و دسته‌بندی سناریوها، فصلنامة راهبرد اجتماعی فرهنگی، 2(8).
  3. عباسی، علی‌اصغر و بهرامی، محسن (1382)، پس‌نگری در آینده‌پژوهی، دومین همایش ملی آینده‌پژوهی، شرکت یادگار درخشان آریا.
  4. مرادی‌پور، حجت‌الله و نوروزیان، مهدی (1384)، آینده‌پژوهشی: مفاهیم و روش‌ها، فصلنامة رهیافت، (36).
  5. میرعرب، مهرداد (1379)، نیم‌نگاهی به مفهوم امنیت، فصلنامه علوم سیاسی، 3 (9): 142-133.
  6. وحیدی مطلق، وحید (1385)، پس‌نگری از آینده به امروز، اندیشگاه آتی‌نگار.