دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1399 

مقاله پژوهشی

آینده پژوهی تهدیدات جهانی مؤثر بر انقلاب اسلامی

صفحه 9-48

رسول استادی؛ محمدرضا عرب بافرانی