دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، اسفند 1399 
تراانسان‌گرایی جنبشی آینده‌گرا و ضرورت شکل‌گیری تحقیقات آینده‌پژوهانه

صفحه 31-58

خدیجه قربانی سی سخت؛ محمدحسن کریمی؛ بابک شمشیری؛ فرهاد خرمایی


بررسی پیشرفت‌های جدید در روش‌های آینده‌پژوهی

صفحه 111-153

علیرضا نصر اصفهانی؛ رسول استادی؛ جواد حق گو