بررسی پیشرفت‌های جدید در روش‌های آینده‌پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری تخصصی آینده‌پژوهی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

2 (نویسنده مسئول) کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکار، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استادیار دانشکده معارف واندیشه اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی پیشرفت‌های اخیر درزمینه توسعه روش‌های مورداستفاده در تحقیقات و پروژه‌های آینده‌پژوهی اجرا شد. این مطالعه به‌صورت کتابخانه‌ای و با تعیین و انتخاب مقالات منتشره در رابطه با روش‌های جدید در مجلات‌ معتبر علمی آغاز شد. پس از ارائه شرحی مفصل و مثال‌هایی از انواع روش‌های جدید، به بررسی شیوه‌های انتخاب روش‌ها برای انجام تحقیقات آینده‌پژوهی و توضیح گفتمان‌های مطرح نیز پرداخته شد. روش تحقیق در این مقاله روش کتابخانه‌ای بوده و محقق با بررسی روش‌های آینده­پژوهی به بررسی روش‌های جدید پرداخته است. درادامه، روی مفهوم پسانرمال تمرکز کرده و مفهومی تحت عنوان پساروش ارائه شد. پساروش می‌تواند برای حل مسائل آینده‌پژوهی در فضای پیچیده پیش رو مفید واقع شود. مبنای این اندیشه آن است که باتوجه‌به پیچیدگی روزافزون شرایط محلی و جهانی و گسترده‌ترشدن عوامل مؤثر بر هر مسئله، لازم است تا با گذر از قالب روش‌های سنتی، مفهوم جدیدی را برای حل مسائل و تعریف جدیدی از روش‌ها ارائه دهیم که بتواند این پیچیدگی‌های روزافزون را پاسخ دهد. همچنین بررسی‌ها نشان داد که پیشرفت‌های اخیر در روش‌های مورداستفاده در مطالعات آینده‌پژوهی متأثر از چهار منبع: فناوری اطلاعات، شبکه جهانی وب، ترکیب روش‌ها و حرکت به‌ سمت شرایط پسانرمال و به‌تبع‌آن پساروش است. نکته قابل‌توجه آن است که مفهوم پسانرمال و پساروش می‌توانند پوشش‌دهنده سه منبع دیگر باشند.

کلیدواژه‌ها


عرب بافرانی و عیوضی، محمدرحیم (1396)، درآمدی بر آینده‌پژوهی در نظام مدیریت اسلامی ازطریق مطالعه روش‌شناسی آینده‌پژوهی و اجتهاد در فقه امامیه، فصلنامه مدیریت اسلامی، 25(3): 85 ـ 113.‎
 
Allen, P., & Varga, L. (2014). Modelling sustainable energy futures for the UK. Futures, 57, 28–40.
Anapol, D. (2013). The Truth about Polyamory. Psychology Today, April 18.
Amara, R. (1991). Views on futures research methodology. Futures, 23(6). doi: 10.1016/0016-3287(91)90085-G
Bezold, C. (2010). Lessons from using scenarios for strategic foresight. Technological forecasting and social change, 77(9), 1513-1518.
Bell, W. (2011). Foundations of futures studies: human science for a new era: values, objectivity, and the good society (Vol. 2). Transaction Publishers.
Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, 81(3), 637–654.
Bernauer, J., & Pohl, R. (2014). The Proton Radius Problem. Scientific American, February, 32–39.
Coleman, H. (1996). Autonomy and ideology in the English language classroom. In H. Coleman (Ed.), Society and the language classroom (pp. 1-15). Cambridge, England: Cambridge University Press.
Elliott, J. (1993). Reconstructing teacher education: Teacher development. London: Falmer.
Edge, J. (Ed.). (2001). Action research. Washington, DC: TESOL.
Gáspár, T., & Nováky, E. (2002). Dilemmas for renewal of futures methodology. Futures, 34(5), 365-379.
Glenn, J. C., & Gordon, T. J. (Eds.). (2009). Futures research methodology-version 3-0. Editorial desconocida.
Godet, M. C., Buleon, A., Tran, V., & Colonna, P. (1993). Structural features of fatty acid-amylose complexes. Carbohydrate Polymers, 21(2-3), 91-95.
Galbraith, J. K. (2014). The end of normal: The great crisis and the future of growth. Simon and Schuster.
Gehmann, U. (2014). The frame context. In U. Gehmann & M. Reiche (Eds.), Real virtuality. Bielefeld: Transcript.
Harris, M. (2014). The end of absence: Reclaiming what we’ve lost in a world of constant connection. New York: Current.
Ian Miles, C. R. I. C. (2002). Appraisal of alternative methods and procedures for producing Regional Foresight.".
Inayatullah, S. (1990). Deconstructing and reconstructing the future: Predictive, cultural and critical epistemologies. Futures, 22(2), 115-141.
Inayatullah, S. (1993). From ‘who am I?’to ‘when am I?’: framing the shape and time of the future. Futures, 25(3), 235-253.
Inayatullah, S. (2009). Questioning scenarios. Journal of futures studies, 13(3), 75-80.
Kumaravadivelu, B. (1999). Theorizing practice, practicing theory: The role of critical classroom observation. In H. Trappes-Lomax & I. McGrath (Eds.), Theory in language teacher education (pp. 33-45). London: : Longman.
Kumaravadivelu, B. (2001). Toward a postmethod pedagogy. TESOL Quarterly, 35, 537-560.
Kumaravadivelu, B. (2006). Understanding language learning: From method to postmethod. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
Kolbert, E. (2014). The sixth extinction. London: Bloomsbury.
Kissinger, H. (2014). World order: Reflections on the character of nations and the course of history. London: Allan Lane.
Krawczyk, E., & Slaughter, R. (2010). New generations of futures methods. Futures, 42(1), 75-82.
Lewis, M. (2014). Flash Boys. London: Allan Lane.
Lykken, J., & Spiropulu, M. (2014). Supersymmetry and the Crisis in Physics. Scientific American, 310(May (5)).
 
Masini, E. B. (1989). The future of futures studies: A European view. Futures, 21(2), 152-160.
Mayer-Schonberger, V., & Cukier, K. (2013). Big data: A revolution that will transform how we live, work and think. London: John Murry.
Naughton, J. (2014). We’re all being mined for data – but who are the real winners. The Observer, June 8.
New Internationalist (2013b). Where have all the girls gone? New Internationalist, October.
O’Hanlon, C. (1993). The importance of an articulated personal theory of professional development. In J. Elliott (Ed.), Reconstructing teacher education: Teacher development (pp. 243-255). London: The Falmer Press.
Pacinelli, A. (2009). The Futures Polygon.
Popper, R. (2008). Foresight methodology. The handbook of technology foresight, 44-88.
Ravetz, J., & Funtowicz, S. (1999). Post-Normal Science-an insight now maturing. Futures-the Journal of Forecasting Planning and Policy, 31(7), 641-646.
Sardar, Z. (2010). The Namesake: Futures; futures studies; futurology; futuristic; foresight—What's in a name?. Futures, 42(3), 177-184.
Slaughter, R. (2011). The biggest wakeup call in history. Brisbane: Foresight International.
Sweeny, J. (2014). Command-and-control: Alternative futures of geoengineering in an age of global weirding. Futures, 57, 1–13.
Stern, H. H. (1985). Review of J. W. Oller and P. A. Richard-Amato’s methods that work. Studies in Second Language Acquisition, 7, 249-251.
Tapio, P., & Hietanen, O. (2002). Epistemology and public policy: using a new typology to analyse the paradigm shift in Finnish transport futures studies. Futures, 34(7), 597-620.
Voros, J. (2008). »Integral Future: An approach to futures inquiry.« Futures 40(2): 190201.
Walsh, B. (2014). Invasive species. Time, 184(July (4)), 20–26.
W. Krauss, M. S. Scha¨ fer, H. von Storch (Eds.). (2012). Nature and Culture, 7(Summer (2)).