تراانسان‌گرایی جنبشی آینده‌گرا و ضرورت شکل‌گیری تحقیقات آینده‌پژوهانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 (نویسنده مسئول) دانشجو دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار گروه مبانی تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانشیار گروه مبانی تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

تراانسان­گرایی یک جنبش نوظهور علمی است که رویکردی آینده­گرا دارد و با اتکا به تحقیقات علمی خود درصدد ارتقای بیولوژیکی و افزایش کیفیت زندگی بشر است. هدف این پژوهش، تبیین وجوه علمی و آینده­گرایانه این جنبش و اهمیت شکل­گیری تحقیقات آینده­پژوهانه در این حوزه است که با رویکرد کیفی و به روش تحلیلی ـ تفسیری انجام شده است. دستاورد اصلی این مقاله، تبیین چارچوب و حیطه تحقیقات علمی و آینده­گرایانه­ای است که تراانسان­گرایان بر آن متمرکز شده‌­اند. از این رهگذر برخی از مسائل و چالش­هایی که درصورت تحقق ایده­های این جنبش پدید خواهدآمد و نیازمند تحقیقات آینده­پژوهانه است، آشکار شد. هرچند راه تا غایت اهداف تراانسان بسیار طولانی و غیرممکن به‌نظر می­آید، لیکن قدم در این راه گذاشته شده است و  درجاتی از تراانسان­گرایی را می‌توان متصور بود. حتی با محقق‌شدن کسری از اهداف نهایی تفکرات این جنبش، به‌حتم شاهد اثرات بسیار بزرگی  بر جنبه­های مختلف زندگی بشر خواهیم بود. ازاین‌رو، پرداختن به تراانسان­گرایی ازمنظر آینده­پژوهی و وجوه مختلف میان‌رشته­ای آن، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


آلبرتس، ؟؟؟ (1387)، مبانی زیست‌شناسی سلولی، ترجمه حسین بهاروند، تهران: خانه زیست‌شناسی.
نیچه، فردریش (1389)، چنین گفت زرتشت/ کتابی برای همه کس و هیچ کس، ترجمه داریوش آشوری، تهران: نشر آگه.
 
Bostrom, N. (2005). A History of Transhumanist Thought. 1(April), 1–25.
Burzynski, S. R. (2005). Aging: gene silencing or gene activation? Medical
Csáki, A., Maubach, G., Born, D., Reichert, J., & Fritzsche, W. (2002). DNA-based molecular nanotechnology. Single Molecules, 3(5–6), 275–280.
Dancák, P. (2017). Homo Perfectus versus Educatio. Filozoficzne refleksje na temat transhumanizmu i edukacji. Studia Paedagogica Ignatiana, 20(1), 57.
Dornberger, R. (2018). Business Information Systems and Technology 4.0: New Trends in the Age of Digital Change (Vol. 141). Springer.
Esfandiary, F. M., & FM-2030. (1989). Are You a Transhuman? Monitoring and Stimulating Your Personal Rate of Growth in a Rapidly Changing World. Warner.
Feynman, R. P. (1960). There’s plenty of room at the bottom. California Institute of Technology, Engineering and Science Magazine.
 
Fire, A., Xu, S., Montgomery, M. K., Kostas, S. A., Driver, S. E., & Mello, C. C. (1998). Potent and specific genetic interference by double-stranded RNA in Caenorhabditis elegans. Nature, 391(6669), 806.
Gagnon, P. (2012). The Problem of Transhumanism in the Light of Philosophy and Theology. The Blackwell Companion to Science and Christianity, 393–405.
Goertzel, B., Ikl’e, M., & Wigmore, J. (2012). The architecture of human-like general intelligence. In Theoretical Foundations of Artificial General Intelligence (pp. 123–144). Springer.
Hauskeller, M. (2012). My brain, my mind, and I: some philosophical assumptions of mind-uploading. International Journal of Machine Consciousness, 4(01), 187–200.
Iqbal, P., Preece, J. A., & Mendes, P. M. (2012). Nanotechnology: The Top-Down and Bottom-Up Approaches. Supramolecular Chemistry: From Molecules to Nanomaterials.
Jotterand, F. (2010). At the roots of transhumanism: From the enlightenment to a post-human future. Journal of Medicine and Philosophy, 35(6), 617–621.
Klichowski, M. (2015). Transhumanism and the idea of education in the world of cyborgs. Adam Mickiewicz University Press, 430–438.
Korotayev, A., & Zinkina, J. (2015). East Africa in the Malthusian trap? Journal of Developing Societies, 31(3), 385–420.
Kyslan, P. (2019). Transhumanism and the issue of death Peter Kyslan 1. Ethics & Bioethics, 9, 71–80
Lauterbach, A. (2019). Artificial intelligence and policy: quo vadis? Digital Policy, Regulation and Governance.
Lin, C.-J., Mecham, R. P., & Mann, D. L. (2020). RNA Vaccines for COVID-19: Five Things Every Cardiologist Should Know. Basic to Translational Science, 5(12), 1240–1243.
Lipowicz M. (2018). Overcoming Transhumanism: Education or Enhancement Towards the Overhuman? Journal of Philosophy of Education, 53(1), 200–213.
Lutz, W., Sanderson, W., & Scherbov, S. (2008). The coming acceleration of global population ageing. Nature, 451(7179), 716.
Malthus, T. R. (1986). An essay on the principle of population. 1798. The Works of Thomas Robert Malthus, London, Pickering & Chatto Publishers, 1, 1–139.
Mcintyre, R. L., & Fahy, G. M. (2015). Cryobiology Aldehyde-stabilized cryopreservation. Cryobiology, 71(3), 448–458.
Mubarak, N. M., Khalid, M., Walvekar, R., & Numan, A. (2020). Contemporary Nanomaterials in Material Engineering Applications. Springer.
Paura, R. (2016). Singularity believers and the new utopia of transhumanism. Im@ Go. A Journal of the Social Imaginary, 7, 23–35.
Penrose, L. S. (1959). Self-reproducing machines. Scientific American, 200(6), 105–117.
Sporns, O. (2011). The human connectome: a complex network. Annals of the New York Academy of Sciences, 1224(1), 109–125.
Suthakorn, J., Cushing, A. B., & Chirikjian, G. S. (2003). An autonomous self-replicating robotic system. Proceedings 2003 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM 2003), 1, 137–142.
Szigeti, B., Gleeson, P., Vella, M., Khayrulin, S., Palyanov, A., Hokanson, J., … Larson, S. (2014). OpenWorm: an open-science approach to modeling Caenorhabditis elegans. Frontiers in Computational Neuroscience, 8, 137.
Szocik, K., Lysenko-Ryba, K., Banaś, S., & Mazur, S. (2016). Political and legal challenges in a Mars colony. Space Policy, 38, 27–29.
Tekinerdogan, B. (2017). Engineering connected intelligence: a socio-technical perspective. Wageningen University & Research.
Tirosh-Samuelson, H., & Mossman, K. L. (2012). Building better humans?: Refocusing the debate on transhumanism. Peter Lang Frankfurt.
Gagnon, P. (2012). The Problem of Transhumanism in the Light of Philosophy and Theology. The Blackwell Companion to Science and Christianity, 393–405.
MacDonald, F. (2015). A robot has just passed a classic self-awareness test for the first time. Science Alert, 17.
Verschuer, F. Von. (2019). Freezing lives , preserving humanism : cryonics and the promise of Dezoefication Freezing lives , preserving humanism : cryonics and the. Distinktion: Journal of Social Theory, 0(0), 1–19.
Vita-more, N., Barranco, D., & Vita-more, N. (2015). Persistence of Long-Term Memory in Vitrified and Revived C . elegans. 1–38.