دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آذر 1399 
سناریونگاری آینده دانشگاه مطلوب درافق 1404

صفحه 35-69

جمال همتیان مهدی زاده؛ ساسان زارع؛ محمدرضا عرب بافرانی؛ رضا قاسمی امام زاده


روندهای حاکم بر آینده‌ شیعه

صفحه 71-101

علیرضا نصر اصفهانی؛ امید وقوفی


رصد نقش اقتصاد مقاومتی در آینده اقتدار امنیتی کشور

صفحه 121-160

ابراهیم لطفیان کریم؛ خلیل جواهری احمدپور؛ نعمت الله قاسمی؛ محمد کاظم بصیرتی