رصد نقش اقتصاد مقاومتی در آینده اقتدار امنیتی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دکتری آینده پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی، مدیر کمیته رصد پیشران‌های مختلف نوپدید فرهنگی و اجتماعی مرکز رصد و آینده پژوهی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 کارشناسی ارشد مدیریت بودجه بندی، مربی اقتصاد دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

3 کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه اراک، مربی برنامه ریزی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

4 دکتری سیاست گذاری دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی. استادیار عملیات روانی و تهدیدات نرم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

چکیده

مقاله حاضر، به بررسی رویکرد اقتصاد مقاومتی در کشور و نقشی که در سبک زندگی مردم و نظم و اقتدار امنیتی اجتماعی در آینده می‌‌تواند داشته باشد، پرداخته است. یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی کاهش، وابستگی‌ها و ‌تأکیدبر مزیت‌های تولید داخل و تلاش برای خود کفایی است که دراین‌راستا حمایت از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه داخلی در کنار افزایش نظم و اقتدار امنیتی اجتماعی می‌‌تواند در آینده‌نگری در تغییر سبک زندگی مردم، مؤثر واقع شود. روش‌شناسی این تحقیق بر سه محور گردآوری اطلاعات، تحلیل علمی ‌‌و مطالعات تطبیقی، استوار است. به‌همین‌جهت به‌صورت «کیفی» و به شیوه «تحلیل گفتمان» صورت گرفته است. یافته‌ها و نتایج تحقیق نشان داده‌اند؛ اقتصاد مقاومتی با رویکرد تربیتی مفهومی ‌‌است که درپی مقاوم‌سازی، بحران‌زدایی، ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده فعلی، می‌‌تواند مشکلاتی با بخش امنیتی ـ تربیتی جامعه در آینده داشته باشد. دراین‌راستا پیشنهاد می‌‌شود با نهادینه‌کردن ابعاد مختلف امنیت اقتصاد مقاومتی در آینده، در ترجیح‌دادن به تولیدات داخلی، مهار سوداگری و فساد با سیاست‌گذاری درست و فرهنگ‌سازی می‌‌توان شیوه آینده زندگی مردم را با محوریت اقتصاد مقاومتی در آینده‌های بلندمدت، تغییر داد و بهبود بخشید و به سمت توسعه و کمال نهایی پیش رفته و به اهداف سند چشم‌انداز، دست یافت.

کلیدواژه‌ها


بنت، اندی (1386)، فرهنگ و زندگی روزمره، ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاوشبان، چاپ اول، نشر اختران.
تاجیک، محمدرضا (1381)، مقدمه‌ایبرراهبرد‌هایامنیتملی، جلداول، رهیافت‌هاوراهبردها، تهران: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری.
تاج‌آبادی ، حسین (1391)، اقتصاد مقاومتی چیست؟. انتشارات عطش.
جهان‌بزرگی، احمد (1388)، نقش امنیت اقتصادی در حفظ انقلاب اسلامی، فصلنامهعلمی ـ ‌‌پژوهشیمطالعات انقلاباسلامی، 5(6): 244 ـ 221.
حسین‌زاده، محمد (1392)، الزامات سال تولید ملی، فصلنامه کاراگاه، 1(18).
خلیلی، حسام‌الدین (1391)، مقاومت اقتصادی در پرتو اقتصاد مقاومتی، فصلنامه کاراگاه، 2(20).
سرخه‌دهی، فاطمه (1391)، راهکارها و چالش‌های تحقق سبک زندگی اسلامی‌‌، به‌مثابه بستر تحقق اقتصاد مقاومتی، همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی.
عزیزیان، رضا (1391)، تثبیت نرخ ارز از ملزومات اقتصاد مقاومتی، فرهیختگان.
گروه مطالعاتی دانشجویان دوره چهارم آینده­پژوهی داعا (1394)، ارائه نقشهراهپیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتیدرجمهوریاسلامیایران، دانشگاه عالی دغاع ملی و تحقیقات راهبردی ستاد کل ن.م.ج.ا.ا، دانشکده مدیریت راهبردی.
لواسانی، سیده‌زینب (1391)، اقتصاد مقاومتی در امتداد جهاد اقتصادی،تهران: اقتصاد تبیان.
لطفیان کریم ابراهیم؛ بصیرتی، کاظم و قاسمی؛ نعمت‌اله (1399)، راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزه لجستیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، فصلنامه علمی‌‌ ـ پژوهشی مطالعات بین‌رشته‌ای دانش ‌راهبردی، (38)، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی، بهار1399: 198 ـ 224.
مجدی، علی‌اکبر (1389)، سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه امنیتی و اقتصادی والدین، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی، سال هفتم.
مختارپور، داوود و پورحاتمی، زهره (1393)، اقتصادمقاومتی، راهبردها و راهکارها، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.
معصومی‌‌راد، رضا (1392)، سبک زندگی متناسب با الگوی ایرانی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان.
معلمی، سیدمهدی (1391)، مفهوم و اصول اقتصاد مقاومتی در آموزه‌های اقتصادی اسلامی، مجموعه مقالات اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی: 62 ـ 75.