شناسایی‌کلان‌روندهای مؤثر بر توسعه هوش سازمانی در سازمان‌های بزرگ مهندسی و سازندگی(موردمطالعه: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: کارشناسی ارشد، مدیریت کسب و کار، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار دانشگاه، تهران، ایران.

چکیده

شناسایی روندهای آینده، دغدغه اغلب کسب‌وکارها، سازمان ها و غیره می باشد. این روندها اثرگذاری بالایی بر سازمان ما داشته و درنتیجه شناخت و تحلیل و بررسی این روندها بر موفقیت سازمان مؤثر است. یکی از این ابزارهایی که شناخت روندها بر سازمان تأثیرگذار می‌باشد هوش سازمانی است. هوش سازمانی برای جمع‌آوری ذخیره، پردازش و تفسیر داده‌ها از منابع داخلی و خارجی استفاده می‌شود. هوشمندی در سازمان به‌معنای جمع‌آوری و توزیع اطلاعات برای سهولت در تحقق اهداف سازمان است. اهمیت این ابزار برای یک سازمان بزرگ و اهمیتی که شناخت روندهای مؤثر بر توسعه هوش سازمانی داشته به‌عنوان مسئله این پژوهش مطرح است. پژوهش حاضر، ازنظر گردآوری اطلاعات، تحقیق توصیفی از شاخه پیمایشی است که از مطالعه کتابخانه‌ای و مصاحبه با خبرگان و همچنین برای تأیید روندها از پرسشنامه طیف لیکرت استفاده شده است. در این پژوهش 26 کلان‌روند مؤثر بر توسعه هوش سازمانی شناسایی شد و با استفاده از این کلان‌روندها پیشنهادهایی برای سازمان مربوطه ارائه شده است

کلیدواژه‌ها


Smiley face

احتشام رائی، رضا و زمانی، شیوا  (1398)، سنجش متغیرهای مؤثر بر هوش تجاری در شرکت‌های تبلیغاتی درراستای تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 7(3): 453-436.
استیون رابینز (1397)، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، نشر دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران.
ادرلان، محمدرضا؛ افضلی، افشین؛ معجونی، حسین و عبدالملکی، جمال (1399)، نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی با میانجی‌گری هوش سازمانی، دوماهنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 11(3): 260-235.
بیژن، نرگس و مرزبان، شهریار  (1395)، بررسی موانع و ارائه راهکارهایی برای بهبود هوش سازمانی در سازمان‌ها، نخستین کنفرانس بین‌المللی پارادایم‌های نوین مدیریت-هوش تجاری و سازمانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
تقوایی یزدی، مریم و نیازآذری، مرضیه  (1399)، رابطه آینده نگری با هوش سازمانی، خلاقیت سازمانی و تعالی سازمانی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی مازندران به‌منظور ارائه مدل، دوماهنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 11(2): 193-167.
خلیلیان، شهرزاد؛ شاه‌حسینی، وحید و کیا، سعید (1392)، کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت پروژه‌های عمرانی، همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران.
زارع‌پور، جواد؛ علیاری، شهرام و محمودی، جعفر  (1398)، ارائه چارچوب حکمرانی دانش در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا  (ص)، نشریه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 2(4): 43-11.
ضمیری، امین؛ حیدری، علی‌رضا و عسگری، پرویز  (1398). اثربخشی آموزش هوش سازمانی بر بهره‌وری سازمانی و جامعه‌پذیری سازمانی، مجله مطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، 6(1): 60-47.
سالاریان، محسن؛ متاجی تیموری، منیر و پورلاهیجی، طاهره (1392)، قضایایی از ضرورت و اهمیت پیاده‌سازی هوش تجاری در سازمان‌ها، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گلستان، گرگان.
شهابی، علی  (1389)، بررسی و اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی هوش سازمانی، اولین همایش ملی هوش سازمانی کسب‌وکار، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران.
کوهی جناقرد، سعید؛ هندیانی، عبدالله و پورامینی، زهرا  (1393)، ادغام هوش مصنوعی با هوش سازمانی، هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
منطقی، محسن  (1399)، کارکرد هوش سازمانی در برنامه‌ریزی راهبردی سازمان (موردمطالعه: مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی قم)، مجله مدیریت فرهنگی، 13(47): 66-51.
ملکی‌فر، عقیل (1385)، الفبای آینده‌پژوهی، نشر آینده‌پژوه، تهران.
ناظمی، امیر و قدیری، روح اله. (1385). آینده نگاری از مفهوم تا اجرا، مرکز صنایع نوین، وزارت صنایع و معادن، تهران.
نوری، علی و رضایی کلانتری، مرضیه (1399)، رابطه بین هوش اخلاقی و هوش سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان (موردمطالعه: یگان ویژه ف.ا استان مازندران)، فصلنامه منابع انسانی ناجا، 14(60): 108-85.
یارویسی، رضا؛ ناظم، فتاح و ابوالمعالی، خدیجه (1397)، شناسایی عوامل مؤثر بر هوش سازمانی با استفاده از نظریه بنیانی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12(ویژه‌نامه): 415-435.
یارویسی، رضا؛ فتاح، ناظم و ابوالمعالی الحسینی، خدیجه (1397)، بررسی کیفی جایگاه توسعه هوش سازمانی به‌مثابه مزیت رقابتی در سازمان­های آموزشی، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، 12(1): 294-273.
Kubina, M., Koman, G., & Kubinova, I. (2015). Possibility of improving efficiency within business intelligence systems in companies. Procedia Economics and Finance26, 300-305.
Lu, P., Chen, S., & Zheng, Y. (2012). Artificial intelligence in civil engineering. Mathematical Problems in Engineering2012.
Sampson, D., Karagiannidis, C. and Kinshuk. (2002), Personalised Learning: Educational, Technological and Standardisation Perspective, Interactive Educational Multimedia, 4, 24-39.
Unland, R., (1994), "Organizational Intelligence and Negotiation Based DAI Systems – Theoretical Foundations and Experimental Results", Working Papers of the Institute of Business Informatics, University of Munster, Germany.
Veryard, p. (2004) Towards organizational intelligence, Retrieved 12 August.
Williamse, S. and Williamse, N., 2006. The profit Impact of Business Intelligence,Morgan Kaufmann Publisher.