تدوین سناریوهای آینده روابط امنیتی ایران و ترکیه با روش سناریو ویزارد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بحران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران، ایران.

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بحران دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران، ایران.

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه علم و صنعت ایران.

4 استاد گروه مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر، به تدوین سناریوهای آینده روابط امنیتی ایران و ترکیه با استفاده از سناریو ویزارد می‌پردازد. تا با نیازسنجی و انجام این نوع از پژوش‌های راهبردی، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران در روابط ایران و ترکیه بتوانند به گزینه‌های بدیل برای تصمیم‌گیری بیاندیشند. نوع تحقیق حاضر، کاربردی و روش بررسی آن با استفاده از روش‌های جدید آینده پژوهی، اکتشافی است. در این تحقیق براساس ماهیت آن، اطلاعات لازم به دو شیوه گردآوری می‌شود: روش کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای. با توجه به اینکه از نرم افزار میک مک و سناریو ویزارد برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده می‌شود، نوع پرسشنامه بسته و به صورت ماتریس آثار متقابل و به پیمایش نظرات کارشناسان و متخصصان است. در نهایت 7 عامل کلیدی به عنوان عوامل پایه در سناریو ویزارد استفاده شده است. و با توجه به تجزیه و تحلیل‌های متعدد و با بهره گیری از پانل خبرگان، تعداد 4 سناریوی محتمل به عنوان سناریوهای خروجی سناریو ویزارد به شرح ذیل می‌باشد؛ سناریو اول: با خرس-ها می‌رقصد، سناریو دوم: هرکسی کو دور ماند از اصل خویش/ بازجوید روزگار وصل خویش، سناریو سوم: یکی به نعل... یکی به میخ، سناریو چهارم: این ره که تو میروی به ترکستان است. درنهایت چنین نتیجه‌گیری می‌شود که از میان 4 سناریوی محتمل، سناریو اول: «با خرس‌ها می‌رقصد» از مطلوبیت بیشتری برخوردار است، زیرا موجب همگرایی بیشتر ترکیه با روسیه و ورود ترکیه به جبهه کشور‌های تجدید نظر طلب در نظام بین الملل، که منجر به کاهش روابط با آمریکا و ایجاد تقابل می‌شود. و به نفع جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. شایان ذکراست سیاست‌های راهبردی و کلان ج.ا.ایران در قبال تمام همسایگان زمینی‌اش، همواره سیاست تعامل، دوستی و برادری است.

کلیدواژه‌ها


Smiley face