تحلیل انتقادی انسان گرایانه آرمان‌شهرهای فلسفی در نگرش به آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه اخلاق ،دانشگاه تهران.ایران

چکیده

 آرمان‌شهر فلسفی شامل نوشته­هایی از فیلسوفان برای توصیف و یا توجه به خلقِ یک جامعه­ی بهتر نسبت به وضعیت موجود است. این آرمان‌شهر به منزله نوعی نگرش فلسفی مطلوب به آینده بشریت همراه با انتقاد از شرایط حال فعلی است. در این صورت تبیین و تحلیل مبانی و مؤلفه­های انسان­گرایانه آرمان‌شهرهای فلسفی نیز اهمیت دارد. مسأله اصلی پژوهش حاضر تدقیق و تبیین این مبانی و مؤلّفه­ها است از این جهت که معطوف به آینده هستند. فرایند پژوهش چنان است که ابتدا تحلیلی اومانیستی از سیر نگارش آرمان‌شهرهای فلسفی ارائه می­شود. سپس مؤلفه­هائی از قبیل کمال­گرائی، عدالت­طلبی و ایده­های فلسفی به نحوی گزارش می­شوند که معطوف به آینده بشریت بوده و چشم­اندازی روشن ارائه می­کنند و در حقیقت هر یک از مؤلفه­ها به منزله گذار از گذشته­ای ناخوشایند برای رسیدن به آینده­ای مطلوب است. مهم­ترین یافته و نتیجه پژوهش این است که نگارش آرمان‌شهرهای فلسفی بر مبنای امور انسان­گرایانه سامان یافته و صورت‌بندی می­شوند و می­توانند به نحوی باشند که آینده­­ای روشن برای بشریت ترسیم کنند.

کلیدواژه‌ها


Smiley face

 1. Bacon, Francis. (2002). New Atlantis, Manchester: Manchester University Press.
 2. Beer, Max. ( 2002). A History Of British Socialism, London: Routlege.
 3. Berlin, Isaiah. (2007). Against the Current: Essays in the History of Ideas, Translated by Leila Sazgar, Tehran: Qaqnoos Publications.
 4. Bird, Jon. ( 1993). Mapping the futures: local cultures, global change, Futures, new perspectives for cultural analysis, Futures Series,Edition: illustrated, London: Routledge.
 5. Bouthoul, Gaston.(1991). Histoire des doctrines politiques: Depuis l'antiquité, Translated by Hossein Shahidzadeh, Tehran, Marwarid Publications, second edition.
 6. Cassirer, Ernest, (1989), Philosophy and Politics, foreign policy magazine, translated by Mehdi Wajid Sami, number 11: 417-430.
 7. Critical Studies, ( The seeing Century, Film, Vision And Identity), Edited By Wendy Everett, ( Intellect Books, 2005).
 8. Davari Ardakani, Reza, (1998), Farabi, Tehran: Institute of Islamic Philosophy, Research Institute of Islamic Sciences.
 9. Davari Ardakani, Reza, (2000), Utopia and Modern Age, Tehran: Saqi Publications.
 10. Deli, Leo, (2004), Saint Augustin, translated by Mohammad Beqaei, Tehran: Iqbal Printing and Publishing Organization.
 11. Emerson, Roger L.( 2008), Culture of Political Thoughts (Utopia), translated by Khashayar Dehimi, Tehran: Nei Publications.
 12. Enayat, Hamid, (2000), Foundation of Political Philosophy in the West, Winter Publishing.
 13. Francis Bacon &Tomasso Camppanella, ( 2003),The New Atlantis And The City Of The Sun,Edition:Paperback, Mineola: Dover Publications.
 14. Guden, Christian, (2004), Should we rehabilitate utopia?, translated by Sosan Shariati, Tehran: Qaseida Sera.
 15. Gumperts, Theodor ( 1996), Greek Thinkers, , translated by Mohammad Hassan Lotfi, Tehran: Khwarazmi Publishing Company.
 16. Harrington, James( 1995). The Commonwalth Of  Oceana And System Of Politic, Edited By .J.G.A.Pocock, Cambridge: Cambridge University Press,
 17. Hudson,  O.W, ( 2006). A Crystal Age, Read How You Want.
 18. Hudson,Wayne.( 2003). The reform Of  Utopia ( Law, Ethics And Governance), Aldershot Hants: Ashgate Publishing .Ltd.
 19. Javadi Amoli, Abdullah, (2007), Tafsir insan bi insan, Qom: Isra Publishing Center.
 20. Jefferies, Richard ( 1980). After London Or Wild England, Oxford: Oxford University Press.
 21. Kenny, Anthony, ( 1995), Thomas More, Translated by Abdullah Kothari, Tehran, New design.
 22. London, Jack, ( 1983).The Iron Heel, Edition: Paperback,  Lawrence Hill Books.
 23. Mannheim, Karl, (2001), Ideology and Utopia, translated by Fariborz Majidi, Tehran: Organization for Studying and Compiling Humanities Books of the University.
 24. More, Thomas, (1982), Utopia, translated by Dariush Ashuri and Nader Afshari, Tehran: Kharazmi Publications.
 25. Nasr, Seyyed Hossein, (1996), Young Muslims and the Modern World, Tehran, New Design Publications.
 26. Plato, (1989), The Republic, Translated by Fouad Rouhani, Tehran: Scientific and Cultural Publications.
 27. Popper, Karl, ( 1986), The Open Society and Its Enemies, Translated by Ezzatullah Foladvand, Tehran, Kharazmi Publishing Company.
 28. Ricoeur, Paul, (2002), Ideology and Utopia, translated by Ahmed Bostani, Useful Letter, No. 32.
 29. Rousseau, Jean- Jacques, Discourse On The Origin Of Inequality, translated by Donald A. Cress, (Indianapolis: Hackett Pub .Co,1992).
 30. Rouvillois, Frederic, (2006), L'utopie : introduction choix de textes commentares, translated by Abbas Bagheri, Tehran: Nei Publications.
 31. Russell, Bertrand,( 1994), History of western philosophy, Translated by Najaf Daryabandari, Tehran: Book of Parvaz Publications.
 32. Rutledge Encyclopedia,Version10, London: Rutledge Press, Uotopianism.
 33. Swift, Jonathan, ( 1826), Gulliver's Travels, London: Jones & company.
 34. Vairasse, Denis,( 2006). The History Of  The Sevarambians, edited and with an introduction by John Christian Laursen and Cyrus Masroori, Albany: State University Of Newyork Press.