دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، دی 1402 (فصلنامه زمستان) 
آینده پژوهی بحران هویت جوانان در افق ایران 1410

صفحه 59-96

قاسم مشکینی؛ مهران سهراب زاده؛ اسداله بابایی فرد؛ ابراهیم حاجیانی


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه زمستان
فصلنامه پاییز
فصلنامه تابستان
فصلنامه بهار