آینده‌نگاری انتقال تکنولوژی در دانشگاه‌های سازمانی: پیشنهاد حرکت به سمت مکانیسم‌های غیررسمی انتقال تکنولوژی مبتنی بر شبکه‌سازی بینافردی همتابه‌همتا (با تمرکز بر اتصال کوتاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

2 دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 استادیار، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)،

4 استادیار دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

انتقال تکنولوژی به معنای اتصال دانشگاه به سازمان‌ها، صنایع، دولت، جامعه و سایر بخش‌های خدمت‌گیرنده‌ی بیرونی، در جهت ارائه و عرضه‌ی دانش و فناوری تولیدشده در دانشگاه برای استفاده توسط کاربران و حل مسائل اجتماعی، همواره یکی از موضوعات مورد بحث و چالش‌برانگیز دانشگاه‌ها و جوامع بوده است. این موضوع، دوره‌های مختلفی را بر خود دیده است. در این پژوهش، برای تسهیل ارتباط دانشگاه سازمانی با کاربران بیرونی و به طور مشخص، سازمان متناسب با این دانشگاه، با استفاده از روش اقدام‌پژوهی در پنل خبرگانی، مدل کلی اکوسیستم ارتباطات یک دانشگاه سازمانی استخراج شده و مکانیسم‌های متصور، به چالش تجربه‌ی خبرگانی گذاشته شد. در نتیجه، 13 مکانیسم کلی برای انتقال تکنولوژی، استخراج شده و پیشنهاد آینده‌نگارانه برای مکانیسم انتقال تکنولوژی دانشگاه، مبتنی بر سه لایه‌ی اکوسیستمی انسانی، فرایندی و نهادی، ارائه شد. در این پیشنهاد، مکانیسم انتقال تکنولوژی مبتنی بر شبکه‌سازی غیررسمی همتابه‌هتا با تمرکز بر شکل‌دهی شبکه‌ای از اتصالات کوتاه به عنوان راه میان‌بر، در محوریت قرار گرفت و بقیه‌ی مکانیسم‌های دیگر، به عنوان مکانیسم‌های کمکی این مکانیسم، طرح شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


Smiley face

 1. Amaldi, U. (2000). Spin-offs of high energy physics to society. High Energy Physics 99. Proceedings of the International Europhysics Conference on High Energy Physics, (May). Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Ugo-Amaldi/publication/265869070_Spin-offs_of_High_Energy_Physics_to_Society/links/5749e08708ae5f7899b9f9f0/Spin-offs-of-High-Energy-Physics-to-Society.pdf
 2. Arenas, J., & González, D. (2018). Technology Transfer Models and Elements in the University-Industry Collaboration. Administrative Sciences, 8(2), 19. https://doi.org/10.3390/admsci8020019
 3. Bray, M. J., & Lee, J. N. (2000). University revenues from technology transfer: Licensing fees vs. equity positions. Journal of Business Venturing, 15(5), 385–392. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(98)00034-2
 4. de Klerk, S., & Kroon, J. (2008). Business networking relationships for business success. South African Journal of Business Management, 39(2), 25–35. https://doi.org/10.4102/sajbm.v39i2.558
 5. Grimpe, C., & Fier, H. (2010). Informal university technology transfer: A comparison between the United States and Germany. Journal of Technology Transfer, 35(6), 637–650. https://doi.org/10.1007/s10961-009-9140-4
 6. Grimpe, C., & Hussinger, K. (2008). Formal and Informal Knowledge and Technology Transfer from Academia to Industry: Complementarity Effects and Innovation Performance. In ZEW (Vol. 08–080). https://doi.org/10.1080/13662716.2013.856620
 7. Kalnins, H. J.-R., & Jarohnovich, N. (2015). System Thinking Approach in Solving Problems of Technology Transfer Process. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 783–789. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.176
 8. Kholidah, H., Hijriah, H. Y., Mawardi, I., Huda, N., Herianingrum, S., & Alkausar, B. (2022). A Bibliometric mapping of peer-to-peer lending research based on economic and business perspective. Heliyon, 8(11), e11512. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11512
 9. Kumari, S., Devi, C. H. S., S.Thivaharan, Srinivas, K., & Damodaram, A. (2022). A Resilient Group Session Key Authentication Methodology for Secured Peer to Peer Networks using Zero Knowledge Protocol. Optik, December 2(170345).
 10. Lin, M., Miao, L., Wei, W., & Moon, H. (2022). A conceptual research: The regulatory role of peer-to-peer engagement behaviors. International Journal of Hospitality Management, 102(103175).
 11. Link, A. N., Siegel, D. S., & Bozeman, B. (2007). An empirical analysis of the propensity of academics to engage in informal university technology transfer. Industrial and Corporate Change, July, 1–15. https://doi.org/10.1093/icc/dtm020
 12. Link, A. N., Siegel, D. S., & Wright, M. (2015). The Chicago Handbook of University Technology Transfer and Academic Entrepreneurship. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226178486.001.0001
 13. Luo, P., Wu, B., Law, R., & Xu, Y. (2023). Herding behavior in peer-to-peer trading economy: The moderating role of reviewer photo and name. Tourism Management Perspectives, 45(April 2022), 101050. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2022.101050
 14. Nilsen, V., & Anelli, G. (2016). Knowledge transfer at CERN. Technological Forecasting and Social Change, 112, 113–120. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.02.014
 15. Perkmann, M., & Walsh, K. (2007). University-industry relationships and open innovation: Towards a research agenda. International Journal of Management Reviews, 9(4), 259–280. https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2007.00225.x
 16. Roessner, D. (1993). NATIONAL ISSUES IN TECHNOLOGY TRANSFER. Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation, 12, 31–39. https://doi.org/10.1016/0025-5416(85)90096-5
 17. Rogers, E. M. (2010). Diffusion of Innovations, 4th Edition. Simon and Schuster.
 18. Townsend, H. (2011). The Financial times guide to business networking : how to use the power of online and offline networking for business success (Vol. 39). Financial times.
 19. Upstill, G., & Symington, D. (2002). Technology transfer and the creation of companies: the CSIRO experience. R&D Management, 32, 233–239. Retrieved from https://doi.org/10.1111/1467-9310.00256
 20. اسلامی‌تنها, ا., & کرم‌اللهی, ن. (1394). روش تحقیق اقدام‌پژوهی در علوم اجتماعی. عیار پژوهش در علوم انسانی, 6(2), 27–40.