اولویت دهی مشوق‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای برنامه هفتم توسعه در قالب اسناد بالادستی با رویکرد آینده نگاری راهبردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آینده پژوهی، دانشکده حضرت ولی عصر، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

2 استادیارگروه آینده پژوهی، دانشکده حضرت ولی عصر، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف ، اولویت دهی به مشوق‌های مطروحه در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب اسناد بالادستی با رویکرد آینده نگاری به رشته تحریر درآمده است.

روش: این پژوهش با بهره گیری از سه روش به نتیجه رسیده است.در گام نخست با استفاده از روش‌ فراتحلیل دست به شناخت وضع موجود زده، در گام دوم با مطالعه اسنادی، اسناد موجود در خصوص موضوع را بررسی کرده و در نهایت در گام سوم با استفاده از تکنیک دلفی مشوق‌های کلیدی و مهم را شناسایی کرده است.

یافته‌ها: در این پژوهش بعد از بررسی اسناد بالادستی و شناسایی تاکیدات آنها در خصوص بحث جوانی جمعیت، مشوق‌های مطروحه در قانون احصاء شده و با استفاده از نظرات کارشناسان مشوق‌های کلیدی طی پنج مرحله دلفی انتخاب شدند. در ادامه کار بعد از شناسایی بحران‌های چهارگانه، مشوق‌هایی فارغ از مشوق‌های مطروحه در قانون به سیاستگذار پیشنهاد شد.

نتیجه‌گیری: در این پژوهش سعی شد تا این گزاره نهادینه شود که زمان پایان دادن به شیوه عمل مقطعی و آزمون و خطا در این حوزه به سر آمده و باید با توجه به محدودیت‌های موجود، عوامل موثر به منظور طراحی چارچوبی جامع برای سیاستگذاری استخراج گردد تا به وسیله آن بتوان از این گذرگاه مهم جان سالم بدر برد.

کلیدواژه‌ها


Smiley face

 1. Ahmadi Fazlullah, Nasiriani Khadijah, Abazari Parvaneh, (2007), Delphi technique; A tool in research, Iranian Journal of Education in Medical Sciences, Spring and Summer, 8 (1), page175-185.(In persian)
 2. Future Health Research Institute, (2013), analysis of general population policies announced by the Supreme Leader, Faculty of Medical Sciences and Health Care Services, Kerman, second edition. (In persian)
 3. Gasper, t (2015), strategia sapiens-strategic foresight in a new perspective, foresight, glossary of futures studies terms,retrieved june 30, 2012, from http://www.audiencedialogue.net/gloss-fut.html
 4. Hajiani Ebrahim, (2016), Basic principles and methods of future research, Imam Sadegh University Publications, 4th edition. (In persian)
 5. Hosseinzadeh Javad, (2018), Demographic window, human capital management and sustainable economic growth in the second step of Iran's Islamic revolution, Journal of Official Statistics of Iran, Volume 30 (1), pp. 121-154. (In persian)
 6. Islamic Council, (16/10/2021), Family and Youth Protection Law, B2n.ir/z30345
 7. Keshavarz Turk Mohsen, (2017), the evolution of strategic foresight (routing public policy), Center for Scientific Policy Research of the country, first edition. (In persian)
 8. Roustaei mehrangiz, Moghadisi Mohammad Baqer, (2021), evaluation of population policies in the measure of the principles of criminalization; With an emphasis on the family protection law and the youth of the population, scientific journal of criminal law and criminology research, volume 10, volume 20, pp. 117-150. (In persian)
 9. Rahmani Abdullah, Vazirinejad Reza, Ahmadinia Hassan, Rezaian Mohsen, (2019), methodological basics and applications of the Delphi method, Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, volume 19, August 2019, pp. 515 to 538. (In persian)
 10. Rahnavard Farajollah, (2022), general policies of development programs: a case study of Iran, Development Management Process Quarterly, Volume 35, Vol. 3, pp. 3-55. (In persian)
 11. Sadeghi Rasool, Abbasi Shawazi Mohammad Jalal, Mahmoudiani Sirajuddin, (2014), Youth inflation of the population, research gaps and policy requirements, Journal of the Iranian Demographic Society, Volume 10, Vol. 19, pp. 9-43. (In persian)
 12. Sadeghpour Mohammad Jaafar, (2023), a reflection on the legislator's new approach to abortion in the Family and Youth Protection Law, Journal of Women and Family Studies, Volume 11, No. 28, pp. 108-127. (In persian)
 13. Seyyed Ali Khamenei, (30/02/2013), General Policy Document of the population, website of Ayatollah Khamenei Works Preservation and Publishing Office, B2n.ir/e46111. (In persian)
 14. Seyyed Ali Khamenei, (2017), Statement of the Second Step of the Islamic Revolution, Ayatollah Khamenei Works Preservation and Publishing Office website, B2n.ir/r31904. (In persian)
 15. Seyyed Ali Khamenei, (12/09/2022), document of the general policies of the 7th development program, website of Ayatollah Khamenei's works preservation and publication office, B2n.ir/m97245. (In persian)
 16. Seyyed Ali Khamenei, (22/07/2018), Document of the Islamic-Iranian model of progress, website of the Office of Ayatollah Khamenei, B2n.ir/f83492. (In persian)
 17. Shamsaldini Mohammad, Soleimani Gholamreza, (2022), the future scenarios of the demographic and economic situation of Iran through the window of opportunity of the demography window, Islamic Revolution Quarterly, Volume 3, Vol. 4, pp. 99-116. (In persian)
 18. Taghavi Nematullah, (1378), Basics of Demography, Tehran, Sociologist and Daniyal Society, 4th edition. (In persian)
 19. Thirteenth government, (20/06/2023), proposed bill of the thirteenth government for the seventh development plan, B2n.ir/g32721(In persian)