راهبردهای ساخت جامعه شایسته در جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از تکنیک SWOT-SWARA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد در ایران

2 استاد و عضو هیئت علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، ایران.

3 دانشیارگروه علوم سیاسی،دانشگاه شاهد،تهران،ایران

چکیده

مطالعه حاضر به شناسایی راهبردهای ساخت جامعه شایسته در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ساختار ماتریس SWOT و همچنین تکنیک سوارای فازی پرداخته است. این تحقیق با توجه به هدف کاربردی و از یک رویکرد آمیخته بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تعداد 12 نفر از خبرگان مرتبط با موضوع پژوهش بوده است. پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای گویه‏های مرتبط با ساختار چهارگانه ماتریس سوات شناسایی و با تشکیل پنل خبرگی میزان اهمیت و شدت تأثیرگذاری آن در محیط غیرقطعی بررسی شد. نتایج اولیه پژوهش نشان داد، بهره‌مندی از سرمایه انسانی مستعد و کارآمد، وجود منابع معدنی و انرژی سرشار، از نقاط قوت مهم، توسعه نامتوازن در بخش‌های مختلف کشور، مشکلات زیست‌محیطی و محدودیت منابع آب از نقاط ضعف مهم، فرایندهای پذیرش ارزش‌های انقلاب در انگاره‌های جمعی و کاهش ذخایر منابعی جهانی با توجه به حجم عظیم منابع ایران نسبت به سایر کشورها به‌عنوان فرصت‌های مهم و فرایندهای تشدید جنگ ترکیبی دشمن و تلاش برای کاستن از ارزش‌های جامعه ایرانی، به‌عنوان تهدیدهای مهم در مسیر ایجاد جامعه شایسته است. همچنین نتایج نشان داد، نقاط قوت بر نقاط ضعف و عوامل تهدید کننده بر عوامل فرصت‌آفرین چیرگی دارد و تأثیرگذاری محیط داخلی به‌مراتب از محیط خارجی بالاتر است. لذا بر اساس تحلیل‌های انجام شده، استراتژی‌های تهاجمی (در 7مورد)، استراتژی‌های رقابتی (در 13 مورد)، استراتژی‌های محافظه‌کارانه (در 5 مورد) و استراتژی‌های تدافعی (در 11 مورد) تدوین و ارائه شد

کلیدواژه‌ها


Smiley face

 1. Sapsford, R.Abbott, P.& Wallace, C.(2018).The Decent Society Index Mark1:Constructing the Index,Available SSRN:https://ssrn.com/abstract.3123260 .
 2. Townsend, Peter. (1397). Building a Decent Society, Rethinking the Role of Social Security in Development, translated by Mikael Azimi, Tehran: Scientific and Cultural Publications. .[in persian]
 3. Kerami, Soraya. (2017). The ideal society from the perspective of Imam Khomeini (RA), Huzoor magazine, number 25. . in persian]
 4. Ayouzi, Mohammad Rahim and Pourdanesh, Seyed Samer. (1400). Understanding the theoretical foundations and dimensions of the Islamic society in the intellectual system of the Supreme Leader, the second national conference on Islamic governance, Shahid Beheshti School of Governance. .[in persian]
 5. Kerami, Ali. (1381). Idea of the ideal society from the perspective of the Qur'an, Farhang Jihad specialized magazine, number 28. . in persian]
 6. Ganjali, Asadullah, Timourian, Morteza, Abdul Hosseinzadeh, Mohammad. (2012). Investigating competency standards in Quran, Islam and management researches, 1(3):114-91. . in persian]
 7. -Alavi Tehrani, Mohammad. (2017). People in a worthy society, Fars Al Mominin Foundation. .[in persian]
 8. Rahmani Ali and Hashemi, Seyyed Mohammad. (2017). Social supports in decent work, Social Welfare, 18 (69):53-9.[in persian]
 9. -Sapsford, R.Abbott, P.&Wallace, C.(2019).the Deccent Society Index Mark 2:Constructing the Index http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3123260.
 10. -Abbott, P. Wallace, C.& Sapsford, R.(2017).Socially Inclusive Development: The Foundations for Decent Societies in East and Southern Africa, Quality of LifeAims and scope,12(7),PP 813–839.
 11. -Glos, A.(2019).Trust in the Decent Society, The Institute for Human Sciences Junior Visiting Fellows’ Conference Proceedings, Austria.
 12. -Abbott, P. Wallace, C. & Sapsford, R. (2016). The decent society. London: Routledge.
 13. -Abbott, P.Wallace, C. and Sapsford, R. (2015). A Decent Society, in European Social Survey Measuring and Reporting on Europeans’ Wellbeing: Findings from the European Social Survey. London: ESS, ERIC.
 14. -Panichas, G.E.(2000), Rights, respect, and the decent society,Journal of Social Philosophy, 31 (1),PP 51–67
 15. -Liu, G. Zheng, S. Xu, P.& Zhuang, T.(2018). An ANP-SWOT approach for ESCOs industry strategies in Chinese building sectors,Renewable and Sustainable Energy Reviews,93(18),PP 90-99.
 16. -Mardani, A. Nilashi, M. Zakuan, N. Loganathan, N. Soheilirad, S. Saman, M.Z.M. and Ibrahim, O.(2017), “A systematic review and meta-analysis of SWARA and WASPAS methods: theory andapplications with recent fuzzy developments”, Applied Soft Computing, 57(24), PP 265-292.
 17. Wahab, S.N., Singh, J.,&  Subramaniam, N.(2023).Telemedicine implementation framework for Malaysia: An integrated SWOT-MCDM approach, Health Policy and Technology,12(4),PP859-876
 18. -Mavi, R.K. Goh, M. and Zarbakhshnia, N. (2017), “Sustainable third-party reverse logistic providerselection with fuzzy SWARA and fuzzy MOORA in plastic industry”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 91(58), PP 2401-2418.
 19. -Kersuliene, V. Zavadskas, E.K. and Turskis, Z. (2010), “Selection of rational dispute resolution method by applying new step-wise weight assessment ratio analysis (SWARA), Journal of Business Economics Management, 11(2), PP 243-258.