هَم‌آورد دیالکتیکالِ فلسفه وآینده؛ رهیافتیْ از عناصر آینده پژوهانۀ اندیشۀ هگل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

مسالۀ آینده یکی از بزرگ‌ترین مسائل بشری است. بشر از ابتدای تاریخِ خود می‌کوشیده تا آینده را پیش‌بینی کند، از وضعیت آب‌وهوا گرفته تا پیش‌گویی رویدادهای زندگی افراد. هرچه ذهنیتِ بشر پیچیده‌تر و جوامع بشری متمدن‌تر شدند، مسالۀ آینده ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفت. به‌طور کلی می‌توان دو نوع مختلف نگرش به آینده، یا به‌طور کلی دو نوع «آینده» را نیز تشخیص داد. نخست، معنای مصطلح «آیندۀ پیشِ رو» (هم در معنای کوتاه‌مدت و هم در معنای بلندمدت)، تصوری است که فرد از وضعیت یک موضوع خاص در یک زمان مشخص یا بازۀ زمانی دارد. و تصوری خاص از آینده نیز وجود دارد که به معنای سرنوشت نهایی و فرجامین به‌طور کلی است. این نوع از آینده همان پایانِ تاریخ است. سوال اصلی این پژوهش این مساله است که عناصر آینده پژوهانۀ اندیشه هگل کدام اند؟ با توجه به روش تحقیق که مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای مبتنی بر آثار دست اول هگل و پیروان اوست، چنین به دست آمد که : نگاه هگل به آینده بنابر روش علمی او، دیالکتیکی است. وی به جوهر تاریخی معتقد بوده و همه چیز را تاریخی می نگرد. همچنین عناصر بنیادین اندیشه هگل درباره آینده این موارد : هستی و شناسایی، علیت، فعل و انفعال، آزادی، پلاستیسیته، زمان، دیالکتیک و فلسفۀ تاریخ می باشد .

کلیدواژه‌ها


Smiley face

 1. Aghababai, Zahra; Aslani, Alireza; Akwan, Mohammad; Thaghafi, Maryam (2013). Future studies from the perspective of philosophy: examining Hegel's views, Quarterly Journal of Future Studies, 3(9): 1-14. [In Persian]
 2. Aristotle (1402). Politics, translated by Hamid Enayat, Tehran: Negah, second edition. [In Persian]
 3.  (2019). Natural Hearing (Physics), translator: Mohammad Hasan Lotfi Tabrizi, Tehran: New Design, 4th edition. [In Persian]
 4. Ardabili, Mohammad Mahdi (2012). Note (The future in the eternity of the soul; the problem of "future" in Hegel's view), Surah Andisheh, 70: 280-285. [In Persian]
 5. (2018). The future from Hegel's perspective, Surah Andisheh Journal, 71: 250-257. [In Persian]
 6. Allameh Philosopher, Ahmed (2019). Hegel, Tehran: Parapsychology, first edition. [In Persian]
 7. Bourgeois, Bernard(1972). “ Des manie’res traiter scientifiquement du droit naturel” ,Paris: Vrin.
 8. Derrida, Jacques(1972). “Marges de la philosophie”, Editions de Minuit, paris.
 9. Ebrahimzadeh, Isa (2017). Philosophy of education, Tehran: Payam Noor. 14th edition. [In Persian]
 10. Feuerbach, Ludwig (2016). The principles of the future philosophy, Tehran: Chashmeh, translated by Amin Judri, third edition. [In Persian]
 11. Graetz, Suching, Harris (1991). Philosophical encyclopedia, first edition. [In Persian]
 12. Hartnack, Justus(1965a). “History of Philosophy”, New York: Harcourt, Biace World.
 13. Hartnack, Justus(1965b). “Kant’s: Theory of Knowledge”, New York: Harcourt.
 14. Hakemi, Mohsen; Heydaripour, Mohammad (1401). Phenomenon or future phenomenon? A study of the futurist elements of Immanuel Kant's views, scientific research quarterly for the futurist of the Islamic Revolution: 4(3): 67-97. [In Persian]
 15. Hakemi, Mohsen; Supporter of Kargar, Fatima; Hajar, Tajik (1400). Future studies from the perspective of philosophy: a survey of anticipatory views Sadr al-Mutallahin Shirazi, scientific research quarterly for future studies of the Islamic Revolution, 1(3): 115-95. [In Persian]
 16. Hartknock, Justus (2017). An Introduction to Hegel's Logic, translated by Hossein Mafi Moghadam, Pardis: Culture Review, first edition. [In Persian]
 17. Hegel, Friedrich (2019). Science of Logic, Tehran: Negah, Ebrahim Malik Esmaili, third edition. [In Persian]
 18. (2018). Hegel's Phenomenology of Spirit, translated by Mohammad Mehdi Ardabili, Tehran: Ney Publishing, first edition. [In Persian]
 19.  (1401). Encyclopedia of Philosophical Sciences, translated by Hassan Mortazavi, Tehran: Lahita, second edition. [In Persian]
 20. Heydaripour, Mohammad; Hakimi, Mohsen (2018). Investigating the application of the philosophical concept of time in futurism, scientific research quarterly for futurism of the Islamic Revolution, 1(1): 203-238. [In Persian]
 21. Inwood, Michael (2017). Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Phenomenology of Spirit, Tehran: Daily Life, translated by Mohammad Hadi Haji-Bigelow, first edition. [In Persian]
 22. Iman, Mohammad Taghi. (2019). Philosophy of Research Methodology in Humanities, Qom: Hozah and University Research Institute, 5th edition. [In Persian]
 23. Jonke’le’vitch(1979). “Esthe’tique”, paris, coll. Champs- Flammarion.
 24. Kargar, Rahim (1389). the future of the world; Government and Politics in Mahdovite Thought, Qom: Mehdi Mououd Cultural Foundation Institute (AJ), first edition. [In Persian]
 25. Malabo, Catherine (1401). Hegel's future, translated by Saeed Taqvai Abrishmi and Mohammad Mahdi Ardabili, Tehran: Ney Publishing, first edition. [In Persian]
 26. Mojtahedi, Karim (2015). About Hegel and his philosophy: a collection of articles, Tehran: Amirkabir, fifth edition. [In Persian]
 27. Mazur, Joseph(2008). “Zeno’s Paradox: Unraveling the Ancient Mystery Behind the Science of Space and Time”, Publishers: Plume.
 28. Pöggeler, Otto(1992). “Etudes hégéliennes”, Mayenne.
 29. Rahmati, Enshaallah; Hakemi, Mohsen (1401). Investigating the relationship between the issues of the future and God's absolute knowledge, Islamic Revolution Future Research Quarterly, 2(3): 11-36. [In Persian]
 30. Stace, Walter (1347). Hegel's Philosophy, translated by Hamid Enayat, Franklin Publishing House, first edition. [In Persian]
 31. Turan, Emdad (1382). Hegel's Philosophy of History, Nama Mofid Scientific Research Quarterly, 39: 15-35. [In Persian]
 32. Yaqoubi Choubari, Ali (2016). Metaphorical language and sociological insight of Erving Goffman, Scientific Research Quarterly of Sociological Studies, 24(1): 149-170. [In Persian]
 33. Zamani, Mehdi (2006). History of Western Philosophy, Tehran: Payam Noor, first edition. [In Persian]
 34. Zeba Kalam, Fatemeh (1378). The course of philosophical thought in the West, Tehran: University of Tehran, first edition. [In Persian]