دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، فروردین 1403 (فصلنامه بهار) 
ارائه الگوی مفهومی آمادگی برای ورود به دولت پلتفرمی

صفحه 139-156

سید مهدی رضوی؛ روزبه بالونژادنوری(نویسنده مسئول)؛ سحر کوثری؛ فاطمه ثقفی (نویسنده مسئول)


پیش نگری الگوی مدیریت جنگ‌های نامتقارن در حوزه دفاعی نیروهای مردمی

صفحه 223-252

عیسی حبیبی؛ سید رسول آقاداود جلفایی؛ ماشاالله ولیخانی دهاقانی


تأمّلی بر روش‌شناسی آینده پژوهی

صفحه 253-283

امیر حسین رهبر؛ علیرضا نصراصفهانی