ارائه الگوی مفهومی آمادگی برای ورود به دولت پلتفرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت خدمات و توسعه فناوری، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، حسابداری

2 گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 گروه مطالعات آینده علم و فناوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

4 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف: الکترونیکی کردن دولت، در پانزده سال اخیر اتفاق افتاده است و دولتها با پیشرفت فناوری، از دولت الکترونیکی به سمت دولت همراه (مبتنی بر موبایل) روی آوردند. نسل جدید دولت، دولتِ پلتفرمی است. از آنجا که پیش‌بینی فناوری‌های نوظهور، بخشی از آینده‌پژوهی است، الگوی آمادگی و اجرای دولت پلتفرمی به عنوان زیرساختی‌ترین مفهوم این فناوری در مقاله حاضر مورد توجه قرار گرفته است.

روش: این پژوهش از نوع کیفی بوده و روش انجام آن، رویکرد فراترکیب برای تحلیل داده‌های مستخرج از منابع منتخب است. در این تحقیق، بیش از 30 منبع برای تحلیل کیفی و کدگذاری انتخاب و استفاده شدند.

یافته ها: با دسته‌بندی کدهای احصا شده، تعداد 65 شاخص شکل گرفت که در هفت لایه طبقه‌بندی شدند. بر این اساس، الزامات اساسی در تحقق دولت پلتفرمی عبارتند از: 1- حکمرانی خوب، 2- پارادایم شیفتِ دولت از ارائه دهنده خدمات به رهبر اکوسیستم، 3- پرورش جامعه کارآفرین و استارت آپی، 4- اعتماد دیجیتالی، 5- فراهم ساختن زمینه های رشد و توسعه، 6- تحول دیجیتال و 7- ایجاد ذهنیت تغییر و نوآوری باز در جامعه.

نتیجه گیری: یافته‌ها حاکی از آن است که نسخه واحدی برای تحقق دولت پلتفرمی در سطح جهان وجود ندارد. بلکه؛ هر یک از دولت‌های دنیا با مؤلفه‌های خاصّ آن کشور مانند فرهنگ دیجیتال، بودجه و اعتبارات، حریم دیجیتال، استعداد دیجیتال و ... الگویی سفارشی برای تحقق دولت پلتفرمیِ خود، تدوین می‌کنند. الگوی حاضر می‌تواند به عنوان راهنمای سیاستگذاری برای ورود به دولت پلتفرمیِ آینده مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


Smiley face

 1. Albanese, L., & Bettoni, G. (2021). An integrative framework to successfully implement the government as a platform model. A multiple case analysis [Doctoral Thesis, The Polytechnic University of Milan]. Milan, Italy. https://hdl.handle.net/10589/179775
 2. Bender, B., & Heine, M. (2021, September 2021). Government as a Platform? Constitutive Elements of Public Service Platforms EGOVIS 2021: Electronic Government and the Information Systems Perspective, Virtual Event. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86611-2_1
 3. Bender, B., & Heine, M. (2022). Government as a Platform? The Power of Platforms to Support Personalization of Public Services. Journal of Data Intelligence, 3(1), 169-187. https://doi.org/10.26421/JDI3.1-5
 4. Bharosa, N. (2022). The rise of GovTech: Trojan horse or blessing in disguise? A research agenda. Government Information Quarterly, 39(3), 101692. https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101692
 5. Chung, C.-S. (2017). From electronic government to platform government. Journal of Platform Technology, 5(3), 3-10. https://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE07246772
 6. D’Silva, F., & Norway, A. (2018). Government as a Platform: a historical and architectural analysis NOKOBIT-Norway conference on the use of ITAT by organizations, Ålesund, Norway. https://www.researchgate.net/publication/329987862_Government_As_A_Platform_A_Historical_And_Architectural_Analysis
 7. Geliskhanov Islam, Z., Yudina Tamara, N., & Babkin Alexander, V. (2018). Digital platforms in economics: essence, models, development trends. π-Economy, 74(6), 22-36. https://doi.org/10.18721/JE.11602
 8. Gil‐Garcia, J. R., Henman, P., & Maravilla, M. (2019). Towards “Government as a Platform”? Preliminary Lessons from Australia, the United Kingdom and the United States. In Proceedings of Ongoing Research, Practitioners, Posters, Workshops, and Projects of the International Conference EGOV-CeDEM-ePart 2019, San Benedetto Del Tronto, Italy. https://biblio.ugent.be/publication/8626904/file/8626906
 9. Jeannot, G. (2020). Life and Death of the Platform State. French journal of public administration(1), 165-179. https://doi.org/10.3917/rfap.173.0165
 10. José van Dijck, Thomas Poell, & Waal., M. d. (2018). The Platform Society: Public Values in a Connective World. Hamshahri.
 11. Kuhn, P., Buchinger, M., Balta, D., & Matthes, F. (2022). Barriers of applying Government as a Platform in Practice: Evidence from Germany The 55th Hawaii International Conference on System Sciences,  https://hdl.handle.net/10125/79661
 12. Kuhn, P., Dallner, S., Buchinger, M., & Balta, D. (2022, February 2022). Towards “Government as a Platform”: An analysis framework for public sector infrastructure 17th International Conference on Wirtschaftsinformatik, Nürnberg, Germany. https://aisel.aisnet.org/wi2022/e_government/e_government/4
 13. Llanos Guillen, E. G. (2022). Institutional Interoperability and Documentary Attention to the Citizen in the Officials of a Ministerial Institution, 2021 [Master’s Thesis, The César Vallejo University]. Lima, Peru. https://hdl.handle.net/20.500.12692/77623
 14. Mukhopadhyay, S., Bouwman, H., & Jaiswal, M. P. (2019). An open platform centric approach for scalable government service delivery to the poor: The Aadhaar case. Government Information Quarterly, 36(3), 437-448. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.05.001
 15. O'Reilly, T. (2011). Government as a Platform. Innovations: Technology, Governance, Globalization, 6(1), 13-40.
 16. Olegovna, I. T. (2022). The Role of the Development of The System of Interdepartmental Electronic Interaction in The Implementation of the Concept "The Government as a Platform". E-Scio(5 (68)), 416-420. https://cyberleninka.ru/article/n/rol-razvitiya-sistemy-mezhvedomstvennogo-elektronnogo-vzaimodeystviya-v-realizatsii-kontseptsii-gosudarstvo-kak-platforma/pdf
 17. Peña-López, I. (2020). The OECD Digital Government Policy Framework. Six dimensions of a Digital Government.
 18. Poliarus, V. (2022). Identification of Design Principles for Platform Engineering in the Public Sector [Bachelor’s Thesis, Technical University of Munich]. Munich, Germany. https://wwwmatthes.in.tum.de/file/dns4a156acpy/Sebis-Public-Website/-/Bachelor-s-Thesis-Vasilisa-Poliarus/TUM_Thesis_Poliarus_final.pdf
 19. Pope, R. (2019a). Government as a Platform: Playbook [راهنمای اجرایی دولت به مثابه پلتفرم]. Publications of the Cyber Space Space Research Institute,  Tehran, Islamic Republic of Iran. [In Persian]
 20. Pope, R. (2019b). Playbook: government as a platform. Ash Center for Democratic Governance and Innovation, Harvard Kennedy School, Cambridge, Massachusetts.
 21. Seo, H. (2021). Government as a Platform Revitalization Strategy Derived from Webtoon Platform Success Factors. Journal of Digital Convergence, 19(10), 1-13. https://doi.org/10.14400/JDC.2021.19.10.001
 22. Seo, H., & Myeong, S. (2020). The priority of factors of building government as a platform with analytic hierarchy process analysis. Sustainability, 12(14), 5615. https://doi.org/10.3390/su12145615
 23. Seo, H., & Myeong, S. (2022). Effects of Application of Information on the Expectations of Benefits from GaaP: Moderating Effects from Perceptions of IIT. Sustainability, 14(3), 1624. https://doi.org/10.3390/su14031624
 24. Smorgunov, L. (2021). Governability and a technocratic approach to government as a platform: critics using the Russian case. International Journal of Electronic Governance, 13(1), 4-20. https://doi.org/10.1504/IJEG.2021.114298
 25. Srnicek, N. (2021). Platform Capitalism. amirkabir.
 26. Styrin, E., Mossberger, K., & Zhulin, A. (2022). Government as a platform: Intergovernmental participation for public services in the Russian Federation. Government Information Quarterly, 39(1), 101627. https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101627
 27. Trček, D. (2022). E-government 4.0: Managing APIs as facilitators for digital transformation. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 11(1), 1-1. https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0001