آینده انقلاب اسلامی با نظرداشت به وضعیت فرهنگ غرب براساس منظومه فکری مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه دفاع ملی

چکیده

علم محیط‌شناسی راهبردی و علم آینده‌پژوهی، در تحلیل و شناخت واقعیت‌های محیط بیرونی و آینده‌نگری در عرصه‌های مختلف مکمل یکدیگرند. بررسی آینده انقلاب اسلامی، نیازمند تحلیل وضعیت محیط درون و بیرون است. نشو، نمو و شناخت محیط پیرامونی انقلاب اسلامی وابسته به شناخت جبهه معارض انقلاب اسلامی است. با شناخت وضعیت فرهنگی آینده حریف، بهتر می‌توانیم وضعیت آینده انقلاب اسلامی را ترسیم کنیم. در حال حاضر نشانه‌هایی از افول فرهنگی آمریکا قابل‌مشاهده است. مسئله پژوهش حاضر این است که آینده انقلاب اسلامی با نظر داشت به وضعیت فرهنگ غرب در گام دوم انقلاب بر اساس منظومه فکری مقام معظم رهبری چگونه است؟ نوع تحقیق، توصیفی - کیفی و نتیجه توسعه‌ای و روش گردآوری اسناد و مدارک و مطالعات کتابخانه‌ای و اینترنتی بوده و ازطریق استقرایی، منظومه فکری مقام معظم رهبری در سه محور محتوا، ساختار، پیامد استخراج شده است. نتیجه مقاله نشان می‌دهد، افول غرب در پیامد‌های فرهنگی، مبدأ ایجاد تزلزل در ساختار‌های نظام لیبرال دموکراسی غرب و تضعیف اعتبار ساختارهای فرهنگی، مبدأ سلب مرجعیت غرب در محتوای فرهنگی او خواهد شد و به همان میزان زمینه‌سازی محتوای فرهنگ اسلام و اهل‌بیت علیه‌السلام بیشتر مرجعیت یافته و بر اساس آن ساختارهای جهانی تغییر نموده و به‌تبع آن، پیامدهای معنوی توحید محور در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی و تمدنی فراهم‌تر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


Smiley face

1- Emami, Amirreza, (2021), The United States, the position and power of the hegemon. American Strategic Studies Magazine, Summer 1400, No. 2, p. 63
2- Amanlou, Hassan, Moradi, Hojat Elah, (1401), The Decline of America's Soft Power. Journal of Psychological Operations Studies, Fall 2013, No. 37, p. 35
3- Baghsangani, Seyed Mahdi, (1401), the theory of America's decline from Ayatollah Khamenei's point of view. American Strategic Studies Quarterly, Summer 1401, Volume 2, Number 2
4- Pirouzmand, Alireza, Jahanbakhsh, Abbas, (2017), Fundamentals and Methods of Evolutionary Research in Islamic Humanities, Book of Theory, Volume 3, Publications of Sadra Humanities Research Center, 2017
5-Piri Hadi, Murad, (2022), the decline of American hegemony based on the perspective of Western thinkers. Political Strategy Quarterly, November 1401, Volume 6, Number 3
6- Pirani, Shahreh, Razavi, Abdullah, (2019), examining the political-economic parameters of America's decline. Journal of International Relations Research, Winter 2019, No. 39, p. 44
 7- Toffler, Alvin, translated by Khwarazmi, Shahidandakht, (2009), the third wave, Nashrno, p. 288
8- Jamshidi, Mehdi, (2021), An introduction to Ayatollah Khamenei's cultural thought, Farhang and Andisheh Research Institute Publications
9- Jamshidi, Mehdi, (2012), Ostad Motahari's cultural theory, Islamic Culture and Thought Research Institute Publications
10- Jamshidi, Mahdi, (2019), Fundamental issues of Islamic culture in the thought of Ayatollah Khamenei.
11- Jamshidiha, Gholamreza and Gharbi, Seyyed Mohammad Javad, (1400), the decline of America's soft power; Heha's views and theories, American Strategic Studies Quarterly, period, 1, number 4, p. 63
12-Mohammedreza, Hajti, (2011), Decline and Decline of the American Empire, Rowaq Andisheh Magazine, August 2011, Number 9.
13- Khamenei, Seyed Ali, (2018), Islamic Civilization, Islamic Revolution School Publications
14- Khamenei, Seyyed Ali, (2012), Outline of Islamic Thought in the Qur'an, Sohba Publications
    15- Khodavardi, Hossein (2015), the place of culture in theories of international relations. Political Studies Quarterly, ninth year, number 35, spring 2016. P. 129.
16-Khomeini, Rooh Elah, (2000), Sahifah Nur, vol. 15, pp: 243-247
17- Hazrati, Mohammad Amin, (2020), a reflection on the dialectic of decadence and the reconstruction of American hegemony.
18-Kolivand, Khalil, Gurbanzadeh, Gurbanali, (2021), Futuristic analysis of the decline of American power in the geometry of the new world order by the method of layered analysis of causes, Islamic Revolution Futuristic Quarterly, 1402, Volume 4, Number 3
19-Rashad, Afsane, (2021), the reason and process of America's decline, unilateralism and endless conflicts. American Strategic Studies Magazine, fall 1400, period 1, number 3
20- Rooh El-Amin, Saeed, (2020), analysis of what, why and how America's decline is from the perspective of the theory of long cycles. American Strategic Studies Journal, spring 2020, number 1, page 5
21- Deshiri, Mohammad Reza, (2017), Soft Power Studies Quarterly, Volume 8, Number 2, February 2017
22- Dehghani Firouzabadi, Jalal, (2023), quoted from KHAMENEI.IR website
23- Gholamzadeh, Hamidreza, (2021), the autopsy of a decline, quoted from KHAMENEI.IR website
24-Mohammed Mirzaei, Hassan, (2022), examining the impact of the Iranian Islamic Revolution on the American hegemony. Journal of Islamic Awakening Studies, Spring 1401, No. 23
24- Molana, Hamid. (2018), American studies: the rise and fall of an empire. Amir Kabir Publishing House, second edition, p. 238
25- Nikonhad, Ayoub, Moradi, Abdullah, Mohammadi, Zohra and Mohammadi Khanqahi, Mohsen, (2020) Future scenarios of Iran-US relations in a five-year horizon based on the scenario writing approach of Islamic Revolution future studies, 2, pp. 37-35
26- Huntington, Samuel, Amiri Vahid, Mojtabi, (2000), Single superpower, transition from unipolar system to multipolar system. Journal of political and economic information, June 2018, number 141