تبیین مدل مفهومی آینده نگر مقاومت در اندیشه شهید سلیمانی در گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم سیاسی، بروجرد ، دانشگاه آیت الله بروجردی

2 گروه علوم سیاسی- دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد

چکیده

دراین مقاله مدل مفهومی آینده نگر مقاومت مبتنی بر اندیشه سیاسی شهید سلیمانی طراحی و تبیین شد تا راهبرد مقاومت اسلامی در نظریه و عمل شهیدسلیمانی مورد توجه جدی در گام دوم انقلاب اسلامی قرارگیرد. بررسی چیستی مفهوم مقاومت، ابعاد، زمینه های مقاومت، متغیرهای بازدارنده مقاومت، پیامد و چشم انداز مقاومت و ارائه مدل مفهومی آن در اندیشه شهیدسلیمانی از محورهای مهم مدل مفهومی آینده نگر مقاومت می باشد. چارچوب نظری در پژوهش، تئوری داده بنیاد است. بر مبنای این پژوهش از میان سخنرانی های به جا مانده از شهید سلیمانی طی سال های 90 تا 98 ، مدل مفهومی آینده نگر مقاومت مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه‌ای که مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به مساله می‌پردازد این است که « در تبیین مدل مفهومی آینده نگر مقاومت از منظر شهید سلیمانی در گام دوم انقلاب اسلامی ایران، شاخص های پایگاه های مقاومت، نقش دولت ها و گروه‌های مرجع ، مقاومت مردم محوری از مهمترین متغیرهای زمینه ساز مقاومت محسوب می شوند و حضور قدرت های بزرگ و هجمه فرهنگی و الگوهای غلط مقاومت از متغیرهای بازدارنده مقاومت می باشند». یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که در محور مقاومت شاخص های "شکست توطئه های آمریکا در عراق ، پیروزی محور مقاومت، جهاد ، جنبش های مقاومت در منطقه، ایجاد فرهنگ مقاومت و افزایش توانمندی مقاومت" با محوریت شهیدسلیمانی پدید آمده است.

کلیدواژه‌ها


Smiley face

 1. استراوس، انسلم و کوربین، جولیت(۱۳۹۱)، مبانی پژوهش کیفی فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای، ترجمه ابراهیم افشار، تهران: نشرنی
 2. الوانی، سید مهدی، دانایی، حسن و آذر، عادل(۱۳۹۶)، روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکرد جامع،  تهران: اشراقی، صفار.
 3. امیری، سروش و کیانی، جواد (۱۳۹۹)، گفتمان مقاومت شهید  قاسم سلیمانی در دیپلماسی و روابط بین‌الملل، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، شماره ۲، صص ۳۰-۹  
 4. برزنونی، محمدعلی و اکبری، حسین(۱۳۹۹)، نطق سلیمان، تهران: دانشگاه جامع امام حسین ع
 5. شیرازی، علی(۱۳۹۹)، شاخص‌های مکتب شهید سلیمانی،  قم: خط مقدم
 6. دانایی‌فرد، حسن و امامی، مجتبی (۱۳۸۶)، استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، اندیشه مدیریت ۱، سال اول،شماره دوم،صص ۹۷-۶۹
 7. زارعی، سعد الله (۱۳۹۸)، کنکاشی مقدماتی در مکتب سلیمانی، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام،سال بیستم،شماره سوم،صص ۲۵-۵
 8. سلیمانی، قاسم (3/03/1385)، سخنرانی شهید سلیمانی در مراسم سالگرد فتح خرمشهر، تهرانک دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین ع
 9.  سلیمانی، قاسم (۱۳۹۰)، سخنرانی سردار قاسم سلیمانی در مراسم شهدای مخابرات و بی‌سیم‌چی کرمان، تهران: دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین ع
 10. سلیمانی، قاسم (۱۳۹۱)، سخنرانی شهید سلیمانی در کنگره سرداران و شش هزار شهید استان قم، تهران: دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد امام حسین ع
 11. سلیمانی، قاسم (۱۳۹۲)، سخنرانی شهید سلیمانی در نخستین سالگرد شهید شاطری، تهران: دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین ع
 12.  سلیمانی، قاسم (1395 الف) ، سخنرانی شهید سلیمانی در سالروز شهادت شهید همدانی، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد امام حسین ع
 13.  سلیمانی، قاسم (1395 ب)،سخنرانی شهید سلیمانی درکنگره هشت هزار شهید استان گیلان ، تهران : دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد امام حسین ع
 14.  سلیمانی، قاسم (۱۳۹۵ج)، سخنرانی شهید سلیمانی در یادواره شهدای ملایر، تهران: دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین ع
 15. سلیمانی، قاسم (1396 الف) ،سخنرانی شهید سلیمانی در روز جهانی مسجد تهران : دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین ع
 16. سلیمانی، قاسم (1396 ب) ، سخنرانی شهید سلیمانی در مراسم سالگرد حاج عماد مغنیه،  تهران : دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین ع
 17.  سلیمانی، قاسم (1396 ج) ، سخنرانی شهید سلیمانی در سالگرد پیروزی انقلاب تهران : دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین ع
 18.  سلیمانی، قاسم(1396 د) ، سخنرانی شهید سلیمانی در مراسم چهلم شهید مرتضی حسین‌پور،  گلزار شهدای لنگرود، تهران: دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین
 19. عرفانی فر، علی (۱۳۹۹)، نقش راهبردی حاج‌قاسم سلیمانی در شکل‌گیری محور مقاومت و مدیریت توحیدی آن، فصلنامه تخصصی حکمرانی متعالی،شماره یکم
 20. مقیمی، محمد(۱۳۹۹)، رهبری اخلاص مدار؛ جوهره مکتب شهید سلیمانی، نشریه علمی مدیریت اسلامی، سال بیست و هشتم، شماره چهار، صص ۹۲-۳۳
 21.  موسوی، سید محمد (۱۳۹۸)، مکتب شهید حاج‌قاسم سلیمانی در دفاع از حریم اهل‌بیت، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، سال هشتم، شماره پانزدهم،صص۹۹-۷۵
 22.  مهدی‌پور، آسیه (۱۳۹۸)، تبیین مدل مفهومی آینده‌نگر مقاومت در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای، فصلنامه دانش سیاسی، سال پانزدهم، شماره دوم، صص ۵۶۶-۵۳۹
 23. Creswell, j(2005), Educational Research: Planning, conducting
 24. Strauss, Anselm & Corbin, Juliet(1990), Bacics of Qualitative Research Grounded theory Techniques, sage
 25. Strauss, Anselm(1987), Qualitative Analysis for social scientists, Cambridge University Press
 26. Turner, Barry(1986), Grounded Theory and organizational Research, the Journal of Applied Behavioral Science