پیش نگری الگوی مدیریت جنگ‌های نامتقارن در حوزه دفاعی نیروهای مردمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان،

3 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ، تهران، ایران

چکیده

. این پژوهش با هدف پیش نگری مدیریت جنگ نامتقارن در حوزه دفاعی نیروهای مردمی با رویکرد آمیخته انجام شده است. بدین منظور، ابتدا اسناد راجع به جنگ‌های نامتقارن جمع آوری و با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و عوامل مدل شناسایی و استخراج شد. سپس با فعالان حوزه‌ جنگ‌های نامتقارن در رابطه با عوامل بدست آمده مصاحبه شده است و با تلفیق نتایج به دست آمده از مرحله‌ کیفی، الگوی سه بعدی پیش نگری مدیریت جنگ‌های نامتقارن بدست آمد و در بخش کمی ابعاد و مولفه های مدل بوسیله آزمون مدل معادلات ساختاری برازش شد، نتایج پژوهش نشان می دهد ابعاد مدل از قدرت تبیین مناسبی برخوردارند این ابعاد عبارتند از: عوامل ساختاری(توانمندی‌های اطلاعاتی، تجهیزات، آموزش و قدرت نظامی) عوامل رفتاری/ محتوایی (ویژگی‌های فردی- روانشناختی، ویژگی‌های مدیریتی، قابلیت خلق نوآوری در عملیات نظامی، دانش و آگاهی در حوزه جنگ‌های نامتقارن) و عوامل محیطی/ زمینه‌ای (موقعیت جغرافیایی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی) که در جهت بهبود وضعیت مدیریت جنگ‌های نامتقارن در حوزه دفاعی نیروهای مردمی تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


Smiley face

 1. Aghamohseni Fashmi, A, Mousavi Naqabi, S. (2019). Explanation of social marketing strategies in the general mobilization of popular forces during the holy defense period. Scientific Quarterly of Islamic Revolution Studies, 15(54), 45-66.‎ (in Persian )
 2. Amarasinghe, Kusal. (2022). Asymmetric Warfare: Applicability of International Humanitarian Law in Non-international Armed Conflicts. Thesis for: Master of Laws (LL.M.)Advisor: Prof. Wasantha Senevirathne.
 3. Bavarian, F and Sohrabzadeh, F, () , explaining the main approach of managing the country's defense in the Tahami war, sacred defense studies, volume 4, number 2, serial number 14, pp. 151-184. (in Persian )
 4. Caforio, Giuseppe. (2018). The Sociology of the Military and Asymmetric Warfare. 10.1007/978-3-319-71602-2_26.
 5. Fahimi Khamene, A (2020). Elaboration of Hwaniroz doctrine with emphasis on uneven war. University and Higher Research Institute of National Defense and Strategic Research, Strategic Publishing Center.
 6. Farisabadi, S (2019). Investigation of special operations in irregular wars. Publisher of the Islamic Revolutionary Guard Corps, Ground Force, Shahada Publications (in Persian )
 7. Galily, Daniel & Schwartz, David. (2021). From “Shock and Awe” to Asymmetric Warfare in Modern Military Warfare. Open Journal for Studies in History. 4. 85-92. 10.32591/coas.ojsh.0402.04085g.
 8. Halkis, Mhd & Yacobus, David & Suhirwan, Suhirwan. (2022). COVID-19 pandemic emergency for the doctrine of asymmetric warfare. International journal of health sciences. 7677-7695. 10.53730/ijhs.v6nS6.12159.
 9. Hobbs, Wayne & Dexter, Patricia & Egudo, M.. (2022). Towards an analytical framework for the study of asymmetric warfare.
 10. Izadai Ara, S (2018). Asymmetric wars in Syria and its impact on the future of the Islamic revolution. Qom University of Islamic Education (in Persian )
 11. Kolivand, K, Qalkhanbaz, Z (2019). Identification of unequal operation components. Publications of the Islamic Republic of Iran Army, Khatam al-Anbia Air Defense Bas
 12. Maleki, N (2022). The position of asymmetric warfare in the defense strategy of the Islamic Republic of Iran. Master's degree. Ayatollah Azami Boroujerdi University (RA), Faculty of Humanities(in Persian )
 13. Mohammad Hossein, H (2018). Air and Space Force/Asymmetric War. Army of the Islamic Republic of Iran, Command College and Aja Headquarters, Dafos Publications(in Persian )
 14. Nasr Esfahani, A., Ostadi, R., Haqgo, J. (2020) Review of new developments in future research methods, Islamic Revolution Future Research Journal, 1 (3), 111-153
 15. Sohrewordi, S, H,S and Qayyum. (2021). Paraplegic Dimensions of Asymmetric Warfare: A Strategic Analysis of Resilience Policy Plan. Strategic Studies. 41. 34-47. 10.53532/ss.041.03.0045
 16. Warfare, W. B. (2014).https://en.Wikipedia.org/wiki/bruce_Edwards_Ivins/.
 17. Watt, B. D. (2011, AUG). The Maturing Revolution in Military Affairs.