طراحی و تصویر سازی مطلوب از «جهاد تبیین» در تقابل با پدیده جنگ شناختی مبتنی بر اندیشه های رهبری معظم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی و استادیار دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) ارتش

2 استادیار دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) ارتش

چکیده

هدف: جنگ شناختی یا نبرد شناختی، نسل پنجم جنگ‌ها در ادبیات سیاسی و نظامی رایج در دنیا است که سه هدف اصلی فروپاشی اجتماعی، فروپاشی ساختاری و فروپاشی سرزمینی، از طریق دو راهبرد اصلی بی‌ثبات سازی و نفوذ به‌صورت هدفمند، با بهره گیری از مجموعه‌ای از فناوری‌های همگرا دنبال می کند. راه‌حل مقابله با جنگ شناختی در حوزه علوم اجتماعی و روان‌شناسی اجتماعی، آمادگی شناختی، توانمندسازی شناختی یا ارتقای شناختی شهروندان یک جامعه و کشور است که رهبری معظم انقلاب با تکیه ‌بر ادبیات بومی و اسلامی از آن تحت عنوان «جهاد تبیین» یا «نهضت روشنگری» تعبیر نموده اند. هدف این پژوهش طراحی و تبیین الگوی مفهومی جنگ شناختی وتصویر سازی مطلوب از جهاد تبیین در مقابله با جنگ شناختی است. روش: رویکرد پژوهش اکتشافی و روش پژوهش از نوع تحلیل محتوا با استفاده از اسناد کتابخانه ای و بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که چنانچه جهاد تبیین به‌صورت صحیح و اصولی انجام گیرد می تواند به‌عنوان یک راهکار اثربخش در مواجهه و مقابله با جنگ شناختی در بعد روان شناسی شناختی و جامعه‌شناسی شناختی مفید واقع شود و به تقویت وحدت اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی منجر گردد. نتیجه گیری: پس از واکاوی مفهومی و ارائه مدل نظری از جنگ شناختی در بستر مجموعه ای از فناوری های همگرا، نسبت به طراحی الگو و تصویرسازی مطلوب از مسئله جهاد تبیین برگرفته از منظومه فکری رهبری معظم انقلاب اقدام ‌شده است و در بخش پایانی پژوهش، پیشنهادات و تجویزات راهبردی در خصوص مقابله با جنگ شناختی در سطح جامعه شناسی شناختی ارائه‌ شده است.

کلیدواژه‌ها


Smiley face

 1. Abbasi, Karim; Khak Rangin, Ali (2021) Enlightenment: Examining the statements of the Supreme Leader regarding explanation and enlightenment. First edition, Tehran: Parnak
 2. Azadi Ahmadabadi, Qasim (2015), Converging Technologies: Science and Technology Interaction, Science and Technology Policy Quarterly, Volume 6, Number 4.
 3. Bernal, Alonso et al. (2020). Cognitive Warfare: An Attack on Truth and Thought. Innovation Hub, available in: https://www.innovationhub-act.org/sites/default/files/2021-03/Cognitive%20Warfare.pdf.
 4. Faramarziani, Saeed (2022) Future study of media persuasion of the achievements of the Islamic Revolution of Iran, scientific journal of the future study of the Islamic Revolution of Iran, third volume, number 4.
 5. Gurji Azandriani, Mehdi; Haji Abdulbaghi, Maryam; Yazdi, Mehdi; Homayoun, Mohammad Hadi (2019) "The main methods of strategic influence of the enemy in the religious system", Theology Quarterly, Vol. 52, Q. 13.
 6. Kriegeskorte, N. & Mok, R. M. (2017). Building machines that adapt and compute like brains. Behavioral and Brain Sciences, 40, 269. DOI:10.1017/S0140525X17000188.
 7. Lotfian Karimabadi, Ibrahim; Ghasemi, Nemat Elah; Baisarti, Mohammad Kazem, Rostami, Mohsen (2021) Observation of the satellite war strategies of the Sultanate system against the Islamic Republic of Iran (with emphasis on the impact on the future-making youth generation), Scientific Journal of Future Studies of the Islamic Revolution, Volume 2, Number 2, Series 5 .
 8. Mahjoub, Hassan; Shakuri Faghani, Saeed(2022) Modern cognitive warfare: from knowledge in combat to the arena of cognitive warfare, scientific quarterly of human resources studies, volume 12, number 20.
 9. Mahmoudi, Mohsen; Sadeghi, Salar (2022) Explanation Jihad in the virtual space from the perspective of the leader of the revolution. The third cyber defense conference.
 10. Raji, Mohammad Hadi and Eftekhari, Asghar, (2018) "The combined war of the West against the Islamic Republic of Iran", Journal of Defense Policy, Q. 28, No. 109.
 11. Roudkhani, Maitham and Rouhi, Majid (2022) "The position of cognitive war among modern wars", Political Strategy Quarterly, Q6, No. 21.
 12. Soltani, Farzad, Mohammadi Monfared, Hassan; Javadani Moghadam, Mehdi (2022) Examining the application of cognitive warfare in the operational field of NATO, Islamic Republic of Iran's Strategic Environmental Quarterly, Year 6, Number 4.
 13. The Holy Quran.
 14. Baudrillard, Jean, (2088), in the shadow of the silent majorities, translation of Yazdan Jo's message, Tehran: Central Publishing.
 15. Claverie, Bernard & al. (2021). Cognitive Warfare: La guerre cognitique, Première réunion scientifique Cognitive Warfare, France: Bordeaux.
 16. Ghasemi, Mohammad (2021) Research Reference, Tehran, Publishing Organization of Documents and National Library of the Islamic Republic of Iran, first edition.
 17. Heydari, Kiyomarth, (2010) Future Wars, Tehran (Aja Publishing House).
 18. Hosseini Khamenei, Seyyed Ali (2017) Declaration of the Second Step of the Revolution, Ayatollah Khamenei Works Preservation and Publication Institute, Tehran, first edition.
 19. Hunt, R. R. & Ellis, H.C. (2006). Fundamentals of Cognitive Psychology. New Delhi: Tata-
 20. Jabali Kaveh and Alireza Hosseini (2009) War Studies: Concepts and Theories, Tehran, Imam Hossein University.
 21. Jamshidi, Mehdi (2022), Road Map of Jihad Explanation, Research Institute of Islamic Culture and Thought.
 22. Marblestone, A. H. Wayne, G. & Kording, K. P. (2016). Towards an integration of deep learning and neuroscience. Computational Neuroscience, 10, 94.
 23. Moghadamfar, Hamidreza and Mohseni Ahoyi, Ibrahim (2021), Cognitive War; The science of victory in the battle of the mind, Tehran, publisher; Tasnim News Agency
 24. Monzavi, Masoud (2008). cognitive warfare; The Fifth Dimension of War, Tehran, Institute of Defense and Future Research of Defense Industries.
 25. Rocco, Mihal C; and Bean Bridge, William Sims (2011). The role of convergent technologies in improving human performance. Translated by Alireza Farshchi and Mostafa Mehrvarzi, Tehran: Defense Industries Educational and Research Institute, Defense Science and Technology Future Research Center.
 26. Sadouqi, Murad Ali (2012) Information technology and national governance, Tehran, Ministry of Foreign Affairs.
 27. Solh Mirzaei, Saeed (2021) Explanation Jihad in the thought of Ayatollah Azami Khamenei. First edition, Tehran: Islamic Revolution.
 28. Zerubavel, E. (2019). The Oxford Handbook of Cognitive Sociology. Edited by Wayne H. Brekhus and Gabe Ignatow. New York: Oxford University Press.
 29. Afshari, Ruqiyah (2021), The effect of explanation jihad on confronting the cognitive war with a historical approach in the biography of Amir al-Mu'minin, peace be upon him, master's thesis, University of Quranic and Atrat Studies, Faculty of Sciences and Quran Hadith.
 30. Amiri, Bahman (2021) The political components of jihad explanation based on Nahj al-Balagha. Master's thesis, Mashhad: University of Quranic Sciences and Sciences, School of Quranic Sciences.
 31. Khodadoost, Mohammad Mahdi (2021), Jihad explanation in the field of religious achievements of the Islamic Revolution with an approach to the Holy Quran and Hadith. Master's thesis, Maybod: Quranic Sciences and Education University, Faculty of Quranic Sciences.
 32. Moradi, Abbas; Farahani, Abbas. (2021) Investigating and analyzing the Jihad explanation strategy in dealing with the enemy's cognitive war from the perspective of religious teachings. Master's thesis, Tehran: University of Quranic Sciences and Sciences, School of Quranic Sciences.
 33. Statements of the Supreme Leader of the Revolution, Ayatollah Khamenei's Preservation and Publishing Office, available at https://farsi.khamenei.ir