آینده‌نگاری راهبردی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در افق 1407

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

2 عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمانی شبه‌دولتی است که با شعار پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و توانمندسازی آن‌ها بنیان‌گذاری شده است. اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در راستای تحقق شعار فوق در این استان، نیازمند به برنامه‌ریزی بلندمدت و راهبردی است. از طرفی، عدم اطمینان محیطی و تغییرات فزاینده روزافزون، سازمان‌های امروزی را از رویکردهای سنتی برنامه‌ریزی راهبردی به سوی رویکردهای منعطف‌تری نظیر آینده‌نگاری راهبردی سوق داده است. لذا این پژوهش با هدف آینده‌نگاری راهبردی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در افق 1407 انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی بوده که از روش‌های توصیفی– تحلیلی و موردی – زمینه‌ای استفاده نموده و با روش‌های مصاحبه و تحلیل داده‌های ثانویه با بهره‌گیری از تکنیک‌های مختلفی چون "دلفی"، "پانل خبرگان" و " سناریونگاری" انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی در حوزه آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری و خبرگان تجربی آشنا به سازمان مورد مطالعه است. برای انتخاب نمونه آماری، از شیوۀ "نمونه‌گیری مبتنی بر معیار" به کمک تکنیک گلوله برفی استفاده شده است که با شناسایی عوامل اثرگذار و پیشران‌های وارد بر موضوع، کلیدی‌ترین پیشران‌ها شناسایی و چهار سناریوی باورپذیر به کمک نرم‌افزار سناریوویزارد ترسیم شد و در پایان پژوهش هم برخی گزینه‌های راهبردی به مدیران و متولیان امر برنامه‌ریزی در سازمان مورد مطالعه ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


Smiley face

 1. اجاقی، صبا. بیات، روح الله. فضلی، صفر. کشاورز ترک، عین الله. فتح طاهری، علی. (1401)، اولویت بندی عوامل مرتبط با آینده اشتغال و رفاه اجتماعی در ایران، رفاه اجتماعی، ۲۲ (۸۷) :۲۵۱-۲۲۱.
 2. ایرانمنش، محمد علی. هزارجریبی، جعفر. قربانی زاده، وجه الله. و کرمی قهی، محمد تقی. (1400). آسیب‌شناسی موانع تحقق و اثربخشی جایگاه موقوفات در رفاه اجتماعی. بررسی مسائل اجتماعی ایران، 12(2)، 329-424.
 3. یوسفی، محمد. (1401). ارایه مدل تأثیر روندهای بلند مدت بازار سرمایه، انرژی، کشاورزی و جمعیت بر روند تغییرات پنجاه ساله درآمد خانوار ایران. آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی، 3(1)، 75-94.
 4. توحیدی فر، سلمان. مطلبی، مسعود. (1401). بررسی نگرش دولت‌های پس از انقلاب در تحقق تأمین اجتماعی بر اساس جایگاه حق مبتنی بر برآورد رفاه اجتماعی و فقر و نرخ بیکاری با رویکرد منطق فازی. مجله پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی، 13(51)، 179-202.
 5. توحیدیان، علی. جعفری زاد، علیرضا. پراژنگ، امیرعباس. و حسنوی، رضا. (1401). تدوین سناریوهای آینده روابط امنیتی ایران و ترکیه با روش سناریو ویزارد. آینده پژوهی انقلاب اسلامی، 3(3)، 83-113.
 6. رفیعی، حسن (1394). نظر متخصصان ایرانی در مورد ابعاد و بیانگرهای شاخص رفاه اجتماعی ایران. رفاه اجتماعی، دوره 15، شماره 58، 121-136.
 7. سلیمانی، عباس. پورعزت، علی اصغر. و اسماعیلی گیوی، محمد رضا. (1399). تصویرپردازی از آینده سازمان تأمین اجتماعی ایران از طریق سناریو پردازی. آینده پژوهی دفاعی، 5(17)، 93-117.
 8. شیروانی ناغانی، مسلم؛ عیوضی، محمدرحیم و قاسمی، حاکم (1396). چیستی و چرایی مفهوم میان رشته‌ای آینده‌نگاری راهبردی در فرارشتۀ آینده‌پژوهی. مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دورۀ 9، شمارۀ 3، 1-24.
 9. شیروانی ناغانی، مسلم؛ درویشی، فرهاد؛ ایجابی، ابراهیم و امین افشار، زهرا (1398). آینده نگاری راهبردی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران با روش سناریوپردازی. پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 90(27)، 393-424.
 10. عباسی راینی، رضا؛ کریم پور، بهناز و خدایی، مرضیه (1397). عوامل موثر بر رفاه اجتماعی در جامعه کنونی. برگرفته شده از https://civilica.com/doc/992692.
 11. علیزاده، محمد. نعمتی، غلامرضا. فطرس، محمدحسن، خداوردی سامانی، مریم. و کبیری، دینا. (1401). شناسایی عوامل موثر بر رفاه اجتماعی ایران تحت نااطمینانی: رویکرد متوسط گیری بیزی. اقتصاد باثبات، 3(1)، 61-97.
 12. فتحی، مهدی؛ ملکی، مهدی و رضوانی اصل، محمد (1395). آینده‌نگاری سرمایه‌گذاری در صنعت مسکن ایران با بکارگیری رویکرد سناریونویسی و ماتریس تاثیرات متقاطع. آینده پژوهی مدیریت، 28، 11-28.‎
 13. گوهری فر، مصطفی؛ آذر، عادل و مشبکی، اصغر (1394). آینده‌پژوهی: ارائه تصویر آینده سازمان با رویکرد برنامه‌ریزی سناریو (مورد مطالعه: مرکز آمار ایران). فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دهم، شماره 38، 21-43.
 14. مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی کمیته امداد امام (1394). اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره). تهران: معاونت اداری و مالی کمیته امداد امام.
 15. Abbasi Raini, Reza; Karimpour, Behnaz and Khodayi, Marzieh (2017). Factors affecting social welfare in today's society. Retrieved from https://civilica.com/doc/992692, [In Persian].
 16. Alizadeh, M., Nemati, G., Fotros, M. H., KHodaverdi Samani, M., & Kabiri, D. (2022). Identifying Factors Affecting Iran's Social Welfare under Uncertainty: A Bayesian Average Approach. Stable Economy Journal, 3(1), 61-97, [In Persian].
 17. Andersen, E. (1995). The three political economies of the welfare state. Canadian Review of Sociology and Anthropology, 26(2), 50-74.
 18. Anne Marie, D. (2020). A Futures Study of Internationalization of the Carlson School of Management: Diverse Perspectives of Key Stakeholders. In partial of fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy, faculty of the graduate school of the UNIVERSITY OF MINNESOTA.
 19. Bradfield, R., Wright, G., Burt, G., Cairns, G., & Van Der Heijden, K. (2019). The origins and evolution of scenario techniques in long range business planning. Futures, 37(8), 795-812.
 20. Chakraborty, A., & Sherman, S. A. (2020). How Scenario Planning Affects Regional and Local Plans and Planning Practices: An Empirical Analysis (pp. 06-01). Lincoln Institute of Land Policy.
 21. Ding, W. (2022). New venture's product innovativeness strategy, institutional environment and new product performance. Technological Forecasting and Social Change, 174, 112-121.
 22. Eisenhardt, KM. & Sull, DN. (2011). Strategy as Simple Rules. Harvard Business Review, 79(1): 106-116.
 23. Fathi, M. R., Maleki, M. H., & Rezvani Asl, V. (2018). Future Study of Investment in the Housing Industry in Iran Using Scenario Planning Approach and Cross-Impact Matrix. Future study Management, 28(111), 11-28, [In Persian].
 24. Fergnani, A. (2019). Mapping futures studies scholarship from 1968 to present: A bibliometric review of thematic clusters, research trends, and research gaps. Futures, 105, 104-123.
 25. Godet, M. & Durance, P. (2011). Strategic foresight for corporate and regional development. Paris: UNESCO.
 26. Gohari far, M., Azar, A., & Moshabbaki, A. (2015). Futures study; presenting future image of organization using scenario planning: A study on Statistical Center of Iran. Iranian journal of management sciences, 10(38), 36-65, [In Persian].