تأمّلی بر روش‌شناسی آینده پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

چکیده

هدف: تاکنون بسیاری از متون معتبر آینده‌پژوهی به ضرورت استفاده از روش‌های متنوع در تحقیقات آینده-پژوهی اشاره کرده‌اند، اما اغلب شیوه‌ی کاربستِ آن را به ابتکارِ محقّق واگذار کرده‌اند و بدین لحاظ شاهد نوعی درهم‌ریختگی در این حوزه است. لذا این پژوهش با هدف کاربست راهبرد روش تحقیق ترکیبی یا زاویه‌بندی در چارچوب مطالعات آینده پژوهانه ارایه شده است.

روش: این پژوهش از دید هدف نظری و رویکرد آن، تطبیقی، تحلیلی و بدیهه‌گرایی است، همچنین از دید گردآوری داده‌ها از نوع تحلیلی- اکتشافی است

یافته‌ها: در این نوشتار روش‌‌های رایج در آینده‌‌پژوهی با نیم نگاهی به کاربردهایِ متصور برای آنها در حوزه‌های نظامی، مرور شد و از رهگذر لزوم تکثّرگرایی در میان رشته‌‌ها و به کمک راهبرد تحقیقات زاویه‌‌بندی، سامانی برای روشهای متکثّرِ کمّی و کیفیِ مستعمل در آینده‌پژوهی ارایه شد و سعی شد، این سامان به دوگانه ی روش‌های تجریدی (وحیانی) و تجربی تعمیم یابد.

نتیجه‌گیری: در این مقاله نشان داده شد که بهره‌گیری از رویکرد زاویه‌بندی، به افزایش صحت و کیفیت پژوهش‌هایِ آینده‌پژوهی می‌انجامد. همچنین با الهام‌گیری از مثلث‌بندی، ارتکاظاتی برای آمیختن عقل و نقل در هندسه‌ی معرفت دینی انجام شد که پیشتر سابقه ای از آن در دسترس محققین نبوده است.

کلیدواژه‌ها


Smiley face

 1. Arab Bafarani, Mohammad Reza; Eyvazi, Mohammad Rahim (2016), "Introduction to futures studies in the Islamic management system through the study of future research methodology and ijtihad in Imami jurisprudence", Islamic Management, 25 (3), pp. 113-85 [In Persian]
 2. Arab Bafrani, Mohammad Reza, Eyvazi,  mohama Rahim (2021). "Comparative study of typologies of methods in futures studies". Future Studies of the Islamic Revolution, 2(1), 7-36 [In Persian]
 3. Arizi Samani, Seyyedhamidreza (2016), "Three implicit underlying assumptions in the negation of quantitative methods and their critique of methodological input on interwoven research", Methodology of Human Sciences, 13)52(, pp. 45-65. [In Persian]
 4. Farhadi, Ali; Sadeghi, Amir (2015), "Requirements for the development of human resources of military organizations in the horizon of 1410 and its effect on defense development", Defense Future Studies, 1)3(, pp. 35-62
 5. Fatehrad, Mehdi and others (2012), "Methodological orientations of the metadiscipline of future studies as an integrated metaparadigm", Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in Human Sciences, 6(21), 135-161 [In Persian]
 6. Heydari, Amirhosheng (under the guidance of Saeed Khazaei) (2014) "Designing a futuristic model for compiling technology policy documents in Iran", PhD thesis, Imam Khomeini International University, Faculty of Social Sciences. [In Persian]
 7. Hosseini, Abdullah (1391), 1401; The year of the fall of Israel: a study of a Quranic prediction of the mathematical miracle of the blessed surahs Isra and Kahf, Tehran: Razi Science and Technology [In Persian]
 8. Iman, Mohammad Taqi. Aghapour, Islam (1386), " Triangulation Technique in Human Sciences Research", Methodology of Human Sciences, 13(2): 25-43. [In Persian]
 9. Inayatullah, Sohail. Milvich, Ivana (2016), CLA 2.0: A transformative research with a theoretical and practical perspective, translated by Mehdi Mobsari, Alireza Nasrasafhani, Maryam Yousefian, Mohammad Farahani, and Fateme Aiyozi, Tehran: Shakib Publications. [In Persian]
 10. Javadi Amoli, Abdullah, (1386) "The importance of reason in the geometry of religious knowledge", Esra Publishing House, Qom. [In Persian]
 11. Javadi Amoli, Abdullah, (1386) The dignity of reason in the geometry of religious knowledge, Esra Publishing House, Qom. [In Persian]
 12. Kanani, Fatima; Hassanzadeh, Alireza; Elahi, Shaaban; and Tabatabaian, Seyyed Habibullah. (2017). "Examining the use of prospective methods; Systematic Review". Strategy, 87(27), 5-34. [In Persian]
 13. Kashipour, Maitham and Karamatzadeh, Abdul Majid (2016), Introduction of Defense and Military Foresight Activities in the United States of America, First Foresight Conference, Tehran, Amirkabir University of Technology. [In Persian]
 14. Kaveh, Shahin (1386): "holism in futurology", humanities methodology, 13(52). pp.129-155 [In Persian]
 15. Keshavarz Turk, Ainullah (under the guidance of Mohammad Rahim Ayouzi and Naser Barati) (2013) "The place of cultural planning in the urban development system of Iran with a future research approach", PhD thesis, Imam Khomeini International University, Faculty of Social Sciences. [In Persian]
 16. Khazaei, Saeed; Nasr Esfahani, Alireza; Rahbar, Amir Hossein (2023), "an epistemological reflection on future studies", Future Studies of the Islamic Revolution, 4(2), 41-71 [In Persian]
 17. Makarem-Shirazi, Nasser and colleagues (1377), Tafsir-e-Nemooneh, volume 12, 35th edition, Qom, Dar al-Katb al-Islamiyeh. [In Persian]
 18. Mantaghi, Mohsen, Alwiri, Mohsen, Rahmani, Jafar, and Abroosh, Reza. (2017). "Presentation of the conceptual model of the methodology of Islamic future research". Managing Organizational Culture, 16(4), 951-972. [In Persian]
 19. Marzban, Ehsan (2016), "Qualitative or Quantitative: A Reflection on the Possibility of Merging Qualitative and Quantitative Methodologies", Humanities Methodology, 23 )90(, pp. 119-140. [In Persian]
 20. Mehrgan, Mohammad Reza. Zali, Mohammad-Reza (2015), "In search for techniques of determining validity in managerial researches", Management Culture, 4(14), pp. 26-5. [In Persian]
 21. Mobini Dehkordi, Ali (2018), "Introduction of designs and models in mixed research method", Strategy, 20 (60), pp. 217-234. [In Persian]
 22. Motahri, Morteza (1371). The problem of recognition, fifth edition, Tehran: Sadra Publications. [In Persian]
 23. Nasr, Ahmadreza. Sharifian, Fereydoun (2016), "Quantitative, qualitative and mixed approaches in educational research", Methodology of Human Sciences,  13 )52(, pp. 24-7. [In Persian]
 24. Parsania, Hamidreza (1387), "Critical Realism of Hekmat Sadraei", Political Science, 11(42), pp. 30-9. [In Persian]
 25. Paya, Ali (2016), "Critical evaluation of the role of forward-thinking/future-oriented approaches in new strategic thinking", Ayin, 10: 58-70. [In Persian]
 26. Pourezzat, Ali-Asghar (2007), "Passing through the glass fences of epistemology, with an emphasis on the linguistic requirements of interdisciplinary sciences", Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in Human Sciences, 1(1), 91-109. [In Persian]
 27. Rezaei, Saeed; and Kosari, Sahar (2012), "Cycle of knowledge creation in future studies by introducing the integral method and integral futures", Future studies research, 2, 99-112. [In Persian]
 28. Rizvani, Mehran. Khodadad Hosseini, Seyedhamid. Azar, Adel. Ahmadi, Parviz (2008), "A reflection on paradigmatic foundations in interdisciplinary studies (case study: entrepreneurial marketing)", Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in Human Sciences, 2(3), pp. 191-213. [In Persian]
 29. Saifuddin, Amir Ali; Rahbar, Amir Hossein (2012), "Facilitation of Islam towards realization of knowledge-based economy; A new approach to the institutional framework of the Iranian Islamic model of progress", science and technology policy, 5) 4(, pp. 67-82 [In Persian]
 30. Sarmad, Zohreh; Bazargan, Abbas and Hijazi, Elaha (2004). Research methods in behavioral sciences. Tehran: Agah Publications. [In Persian]
 31. Sharif, Alireza (2016), The Qur'anic Promise of the Destruction of Zionism in the End Times, Mosque and Mahdavit, No. 2, pp. 117-152 [In Persian]
 32. Tabatabaiyan, Seyyed Habib Elah. Qadiri, Ruholah (2016), "Variables affecting the selection of dimensions in a foresight project", Iranian Management Sciences Quarterly, 2 (7), pp. 55-80. [In Persian]
 33. Bell, Wendell (2011). Basics of Futures studies, (Volume 1) Translation: Mustafa Tagvi and Mohsen Mohaghegh. Tehran: Educational and Research Institute of Defense Industries, Future Research Center of Defense Science and Technology. [In Persian]
 34. Boonmavichit, T., & Boossabong, P. (2022). Approaching foresight through critical realism: Lessons drawn from Thailand. Journal of Futures Studies, 26(4), 1-18.
 35. Clark, V., Creswell, J., Green, D., & Shope, R. (2008). "Mixing Quantitative and Qualitative Approaches". In S. N. Hesse-Biber & P. Leavy (Eds.) , Handbook of emergent methods (pp. 363): The Guilford Press.
 36.  Collins, T., & Hines, A. (2010). "The evolution of integral futures". World Future Review, 5-16.‏
 37. Creswell, J. W.(2006). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3rd ed.). Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.
 38. Fan, C. Y., Fan, P. S., & Chang, P. C. (2010). A system dynamics modeling approach for a military weapon maintenance supply system. International Journal of Production Economics, 128(2), 457-469.‏ 
 39. Glenn, J. C., Gordon T.J. (2018), interactive scenario, In Moutinho, Luiz, and Mladen Sokele, eds. Innovative Research Methodologies in Management: Volume II: Futures, Biometrics and Neuroscience Research. Springer,.
 40. Hampson, G. P. (2010). "Futures of integral futures: An analysis of Richard Slaughter's analysis of Causal Layered Analysis". Futures42(2), 134-148.‏
 41. Hines, A. (2003). "Applying integral futures to environmental scanning". Futures Research Quarterly19(4), 49-62.‏
 42. Inayatullah, S. (2010). "Theory and practice in transformation: The disowned futures of Integral extension". Futures42(2), 103-109.‏
 43. Jackson, M. C. (2003). Systems thinking: Creative holism for managers. Chichester: Wiley. ‏
 44. Judge, A. (2010). "Self-reflexive challenges of integrative futures". Futures, 42(2), 154-161.‏
 45. Kaivo-oja, J. (2015). “Towards better participatory foresight processes–linking participatory foresight research to the methodological machinery of qualitative research and phenomenology”. Manuscript. Finland Futures Research Centre, Turku School of Economics, University of Turku.‏
 46. ‌ Kaivo-oja, J. (2017). Towards better participatory processes in technology foresight: How to link participatory foresight research to the methodological machinery of qualitative research and phenomenology? Futures86, 94-106.
 47. kuosa, T. (2011). Evolution of futures studies. Futures43(3), 327-336.Bell, D. (1976). "The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting" Basic, New York.
 48. Lüdeke, M. K. (2012). Bridging qualitative and quantitative methods in foresight. In Recent developments in foresight methodologies (pp. 53-65). Boston, MA: Springer US.
 49. Ramos, J. M. (2015). “The Inner Game of Futures”, Journal of Futures Studies, 20(1), 91-100.‏
 50. Riedy, C. (2008). "An integral extension of causal layered analysis". Futures, 40(2), 150-159
 51. Russo, C. (2010). "CLA: An evolving methodology in a learning community". Futures, 42(2), 162-169.
 52. Slaughter, R. A. (1998). "Transcending flatland: implications of Ken Wilber's meta-narrative for futures studies". Futures30(6), 519-533.‏
 53. Schuck, Sandy, Peter Aubusson, Kevin Burden, Sue Brindley, Sandy Schuck, Peter Aubusson, Kevin Burden, and Sue Brindley. "Futures Methodology: Approaches, Methods, Tools and Techniques." Uncertainty in Teacher Education Futures: Scenarios, Politics and STEM (2018): 77-97.
 54. Stewart, C. C. (2008). “Integral scenarios: Reframing theory, building from practice”. Futures40(2), 160-172.‏
 55. Voros, J. (2001). “Reframing environmental scanning: an integral approach”. foresight3(6), 533-551.‏
 56. Voros, J. (2008). “Integral futures: an approach to futures inquiry”. Futures, 40(2), 190-201.‏
 57. Wilber, K. (1997). "An integral theory of consciousness", Journal of Consciousness Studies, 4 (1) 71–92.