دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 6، آذر 1400 

مقاله پژوهشی

سناریوهای آینده روابط ایران و آمریکا در افق پنج ساله براساس رویکرد سناریونویسی

صفحه 7-35

ایوب نیکونهاد؛ عبداله مرادی؛ زهره محمدی؛ محسن محمدی خانقاهی